Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor

“Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna.”

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål har två huvudsakliga delar – bra arbetsvillkor och hög kompetens. På många områden rapporterar nämnderna goda resultat, men det finns utmaningar i det fortsatta arbetet, inte minst kopplat till omvärldsfaktorer som nämnderna själva inte kan påverka.

Inriktningen att minska andelen timavlönade timmar har fått ett stort genomslag. Flera nämnder har nått en nivå där andelen timavlönade timmar bedöms nödvändig för verksamheten. Även arbetet med att öka andelen heltid går i positiv riktning. En utmaning för en fortsatt positiv utveckling är den ökande sjukfrånvaron. Stadsområdesnämnderna pekar på en ökning av sjukfrånvaro trots flera åtgärder i syfte att minska den. Förskolenämnden kunde dock under andra halvåret se en viss minskning av korttids- och långtidssjukfrånvaron, vilket visar på vikten av dialog mellan nämnder kring åtgärder och framgångsfaktorer.

Det finns flera exempel på insatser såsom utvecklingsplaner och kompetensstrategier för inriktningen kring hög kompetens hos medarbetarna, men utmaningarna och förutsättningarna varierar mellan nämnderna. Skolnämndernas analyser pekar på stora utmaningar med ett ökat elevantal i Malmö samtidigt som det finns en nationell brist på lärare. Stadsområdesnämnd Norr lyfter att stadsområdena har påbörjat ett gemensamt arbete med kompetensförsörjning. Kommunfullmäktigemålet omfattar många delar där nämnderna nått olika långt och det saknas uppföljning och analys på flera områden. Det finns all anledning att stärka samverkan mellan nämnderna ytterligare i såväl formulering som uppföljning av nämndsmål.