Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad

“Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.”

Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Måluppfyllelse

Den varierande redovisningsgraden gör det utmanande att bedöma måluppfyllelsen, men det framgår att nämnderna arbetar på väg mot måluppfyllelse. Exempel på områden där arbete sker är energieffektivisering, miljöhänsyn vid upphandlingar, sopsortering, Grön Flagg-certifierade förskolor, vindkraftverk samt klimatanpassning av kommunens fastigheter och MKB:s bostadsbestånd. Därtill kommer ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik samt satsningen på Malmöexpressen. Flera nämnder visar också att det finns en medvetenhet om betydelsen av ekologisk hållbarhet som genomsyrar den dagliga verksamheten.

Vissa nämnders uppdrag har synnerligen stor betydelse för måluppfyllelsen utifrån deras reglemente eller ägardirektiv. Detta medför att det är särskilt angeläget att utveckla arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges ambitioner kring målområdet för dessa nämnder.

Målområde 8 innehåller två ”delmål” som inte enbart kopplar till huvudrubriken om en ekologiskt hållbar stad utan även till andra och bredare värden som till exempel hälsa, tillgänglighet och hållbar stadsstruktur för en växande befolkning. Målområdets bredd återspeglar ett holistiskt förhållningssätt till hållbarhet där samtliga dimensioner ses som integrerade.

Målområde 9 – En stad med bra arbetsvillkor