Målområde 7 – En kreativ stad

“I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur.”

Måluppfyllelse

Utifrån nämndernas rapporteringar bedöms utvecklingen gå i riktning mot uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet. Grundskolenämnden rapporterar att de i nuläget inte kan bidra till kommunfullmäktigemålet. Övriga nämnder och bolag som har nämndsmål inom området redovisar att nämndsmålen uppfylls och att dessa bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet.

I rapporteringen av hur nämnder och bolag bidrar till måluppfyllelsen läggs stor vikt på jämställdhetsintegrering och fokus på prioriterade grupper – främst barn och unga. Flera nämnder uppger att de börjat använda könsuppdelad statistik och generellt rapporteras om flera nya mätmetoder för att över tid kunna följa resultaten inom målområdet.

Stadsbyggnadsnämnden och Servicenämnden betonar specifikt sin roll som stöttande för andra nämnders möjlighet att uppnå mål inom området och flera nämnder och bolag pekar ut intern och extern samverkan som viktiga framgångsfaktorer.

Nämnder och bolag arbetar för ett varierat och brett kultur- och fritidsutbud, men det saknas en tillräcklig analys för att kunna avgöra vilka målgrupper som nås och om hela staden aktiveras. Sociala resursnämnden betonar fokus på att möjliggöra för socialt och ekonomiskt utsatta grupper att ta del av kultur och fritid i staden och hur jämställdhetsanalyser och normkritiska analyser är ett verktyg i detta arbete.

Målområde 8 – En ekologiskt hållbar stad