Målområde 6 – En trygg och tillgänglig stad

I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.”

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är svår att bedöma eftersom rapporteringen i huvudsak beskriver genomförda insatser snarare än resultaten av dem. Exempelvis Fritidsnämnden, Förskolenämnden och Grundskolenämnden beskriver dock ett mer systematiskt arbete som omfattar analys av resultat av verksamhetens arbete.

Nämnderna har i huvudsak bidragit till måluppfyllelse genom att arbeta med trygghet och säkerhet i hemmet och i det offentliga rummet. Endast några nämnder belyser ett arbete kring de bakomliggande faktorer som också lyfts inom målområdet såsom tillit, delaktighet och social förankring. Färre nämnder rapporterar också kring tillgänglighet.

Arbetet som genomförts och som förväntas bidra till måluppfyllelse berör bland annat fallprevention, anhörigstöd, våld i nära relationer, trygga gång- och cykelvägar, mötesplatser och livsmedelshantering. Det gränsöverskridande arbetet framhålls som avgörande av flera nämnder. Stadsområdesnämnderna beskriver en bred samverkan inom det förebyggande arbetet med bland annat polis och civilsamhälle.

En svårighet i bedömning av måluppfyllelse är att uppföljningen görs årligen medan flera preventiva insatser visar effekt först i ett långsiktigt tidsperspektiv. Jämlikhetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet lyfts av några nämnder, men skulle behöva genomsyra fler nämnders redovisningar för att möjliggöra en bedömning av utvecklingen för olika grupper i befolkningen.

Målområde 7 – En kreativ stad