Målområde 5 – En stad för alla

“Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.”

Måluppfyllelse

Utifrån nämndernas rapportering går det inte att utläsa om utvecklingen går i positiv riktning mot måluppfyllelse. Elva nämnder beskriver att de bidragit och påverkat kommunfullmäktigemålet i önskad riktning, men beskrivningen av hur det skett är otydligt i flera av nämnderna. I syfte att förbättra måluppfyllelsen framöver kommer Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utveckla dialogen för elevnätverk och elevskyddsombud.

Stadsområdesnämnd Väster, Söder och Öster beskriver utvecklingsinsatser för att öka möjligheter till inflytande och ökad trygghet genom exempelvis brukarundersökningar och förbättrat arbete med genomförandeplaner i sitt arbete mot måluppfyllelse.

Målområde 6 – En trygg och tillgänglig stad