Målområde 4 – En öppen stad

“Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.”

Måluppfyllelse

I analyser och redovisningar framgår att arbetet med jämställdhetsintegrering får stort utrymme i förhållande till de andra perspektiven i kommunfullmäktigemålet, som till exempel diskriminering och mångfald. Flera nämnder beskriver att de är medvetna om detta och att de har strategier för att utveckla arbetet inom kommunfullmäktigemålet. Fritidsnämnden anger att en strategi ska tas fram och stadsområdesnämnd Söder har prövat ett verktyg för jämställdhetsanalys där flera av kommunfullmäktigemålets perspektiv ingår.

Sammantaget pågår det ett arbete i stadens nämnder som bidrar till kommunfullmäktigemålets uppfyllelse. Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Sociala resursnämnden, Stadsbyggnadsnämnden och stadsområdesnämnd Öster redovisar konkreta insatser som bidrar till måluppfyllelse. Resultatet av arbetet är dock inte något som blir synligt inom ramen för ett år utan kommer att visa sig framledes. Vidare saknar ett antal nämnder redovisade insatser inom målområdet.

Målområde 5 – En stad för alla