Målområde 3 – En stad för barn och unga

“Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållande och utveckla sin fulla potential.”

Måluppfyllelse

Utifrån nämndernas analyser är det svårt att bedöma huruvida utvecklingen är på väg i riktning mot måluppfyllelse. Flera nämnder har fokus på och prioriterar barn och unga, men de har olika grad av möjlighet att påverka målet i sin helhet, vilket kan skapa intressekonflikter utifrån nämndernas olika prioriteringsordning.

Skolnämnderna bedöms ha störst påverkan på måluppfyllelsen. Deras resultat och analyser för 2015 visar på fortsatt stora utmaningar även om utvecklingsinsatser pågår för att nå ökad måluppfyllelse. Skolnämnderna klarar inte i tillräckligt hög grad av att kompensera för elevernas skiftande socioekonomiska bakgrund, vilket medför att skolornas resultat skiljer stort och att Malmös resultat skiljer sig från riket. Andra nämnder påverkar måluppfyllelsen mer indirekt genom exempelvis gode män samt barns delaktighet och inflytande i utredningar inom individ- och familjeomsorgen. Även skolsim, skolmåltider, trafiksäkerhet, samt kultur för barn och unga lyfts som indirekta bidrag till måluppfyllelse. Tydligt är att samverkan är en avgörande faktor i arbetet mot måluppfyllelse.

Målområde 4 – En öppen stad