Målområde 2 – En stad för arbete och näringsliv

“Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.”

Måluppfyllelse

Flertalet nämnder framhåller samverkan mellan kommunens nämnder och andra relevanta aktörer i samhället som en nyckelfaktor för ökad måluppfyllelse. Utöver detta anger nämnderna fokus på utbildningsresultat, hållbara transporter, sociala investeringar, praktikplatser, självförsörjning, upphandlingsklausuler, kulturutbud, företagsetableringar och kvalitet- och verksamhetsutveckling som centrala bidrag till måluppfyllelsen.

Graden av måluppfyllelse blir otydlig på grund av nämndernas varierande grad av analys av sina resultat. Resultatmässigt finns det dock en något starkare utveckling inom näringslivet än inom arbetsmarknadssektorn inom kommunen. De tekniska nämnderna anger goda planförutsättningar för företagsetableringar, medan stadsområdesnämnderna signalerar att antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat samt att personalomsättningen är hög. Detta belyser behovet av att nämnderna fortsätter att eftersträva synergier mellan arbetsmarknads- och näringslivsfrågor i målarbetet.

Målområde 3 – En stad för barn och unga