Målområde 1 – En ung global stad

“Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.”

Måluppfyllelse

Endast ett fåtal nämnder har analyserat i vilken omfattning deras arbete påverkat måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet, vilket gör det svårt att göra en sammanhållen bedömning av måluppfyllelsen. Bedömningen försvåras ytterligare av att målet är brett och att nämnderna fokuserar på olika aspekter av målet.

Det finns ingen nämnd som svarar upp mot alla delar i kommunfullmäktigemålet och det finns plats för förbättringar i hur nämndsmålen är kopplade till kommunfullmäktigemålet. Generellt har nämnderna dock tagit flera steg framåt i sitt arbete med målet. Det är fler nämnder än tidigare som har en sammanhållen målkedja och som följer upp nämndsmålen genom brukarundersökningar, dialog och enkäter. Här kan exempelvis Förskolenämnden, Grundskolenämnden och stadsområdesnämnderna lyftas fram.

Servicenämnden, Förskolenämnden och stadsområdesnämnd Söder beskriver i vilken omfattning de bidrar till måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet. Sammantaget är det dock väldigt få nämnder som analyserar i vilken omfattning deras arbete påverkar kommunfullmäktigemålet.

Målområde 2 – En stad för arbete och näringsliv