Kommunfullmäktiges mål i budget 2015

140903_0773_bildbank_low_jpg

Denna del av årsredovisningen omfattar en bedömning av hur nämnder och helägda kommunala bolag bidragit till att uppfylla de nio kommunfullmäktigemålen*. Uppföljningen sker enligt den nya strukturen för styrning, ledning och utveckling från år 2015. Detta innebär att nämnder och bolag fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas i arbetet med att ta fram nämndsmål och arbetssätt för uppföljning och analys som knyter an till de nya kommunfullmäktigemålen.

Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i sin karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning huruvida utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse. Utöver dessa nio mål har Kommunfullmäktige även ett finansiellt mål. Uppföljning av detta mål görs i förvaltningsberättelsen.

I en särskild bilaga till årsredovisningen – Uppdrag från Kommunfullmäktige i budget 2015 – ges en beskrivning av aktuell status för nämndernas arbete med budgetuppdragen som gavs i budget 2015.