Utveckling i de större företagen

Koncernen MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i MKB-koncernen. Förutom MKB omfattar koncernen även dotterbolaget MKB Net AB, som bedriver verksamheter knutna till koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel om cirka 33% av hyresmarknaden. Detta innebär att bolaget är Malmös största hyresvärd.

2015 färdigställdes totalt 505 lägenheter (385 år 2014) och vid årsskiftet pågick produktion av ytterligare 920 lägenheter (787 år 2014). Som ett resultat av en fortsatt utveckling av samverkan mellan MKB Fastighets AB, Malmö stads förvaltningar och näringsliv pågår utveckling av flera stadsutvecklingsprojekt, till exempel Holmastan i Holma och möjligheten att förverkliga Culture Casbah i Rosengård utreds.

En tvist från början av 2000-talet avgjordes i hovrätten i november 2015. Hifab Group AB tilldömdes att betala cirka 68 miljoner kronor till Rimp AB i likvidationskonkursbo, där MKB Fastighets AB är den största fordringsägaren, efter en utdragen tvist mot dåvarande Fiberdata gällande bredbandsinstallation. Ansökan om prövningstillstånd är inlämnad.

Fastighetsbeståndets åldersstruktur, med en hög andel hus byggda före 1975, innebär att det finns en beredskap att fortsätta med betydande underhållsinsatser de närmaste åren. Omfattningen kommer bland annat att prövas utifrån kapacitet i marknaden, prisbild samt förutsättningarna att upprätthålla en hög nyproduktionstakt. Underhåll och förbättringsinvesteringar, bland annat i form av lägenhetsunderhåll, fasadrenoveringar, takomläggningar och badrumsrenoveringar, skedde i stor omfattning under 2015 och uppgick till 570 miljoner kronor (573 år 2014), varav 402 miljoner (367 år 2014) kostnadsfördes som underhåll. Bolagets kreditbetyg för långfristig finansiering uppgraderades under året till AA (från AA-) av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s. MKB har samtliga lån, 6,6 miljarder kronor (5,0 år 2014), hos internbanken i Malmö stad.

Efterfrågan på hyresbostäder var fortsatt mycket stark under året. Så gott som alla delmarknader kännetecknades av stor efterfrågan. Vid årsskiftet var 368 lägenheter (130 år 2014) outhyrda, vilket motsvarar 1,6 procent (0,6 år 2014) av beståndet. Den högre vakansen beror på att många lägenheter i projektet Lokal till Hem färdigställdes mot slutet av året. Övriga vakanser beror främst på lägenhetsrenoveringar och moderniseringar. Omsättningen på lägenheter minskade något och uppgick till 12,3 procent (12,6 år 2014). Efterfrågan på nyproducerade lägenheter är inte riktigt lika stark som lägenheter i det befintliga beståndet, eftersom hyran i många fall upplevs som relativt sett hög.

Resultatet efter finansnetto uppgick under året till 400 Mkr (278 år 2014). De totala investeringarna uppgick under året till 1 850 Mkr (756 år 2014), varav 410 Mkr är ej kassaflödespåverkande i år. Av investeringarna avsåg 1 426 Mkr (537 år 2014) nybyggnad, inklusive mark, samt projektet Lokal till Hem och 168 Mkr (207 år 2014) investerades i ombyggnad och förbättringar. Vidare investerades 235 Mkr i förvärv av två industrifastigheter för att säkra framtida byggrätter.

Marknadsvärdet på fastigheterna har MKB beräknat till 28 061 Mkr (24 150 Mkr år 2014) per den 1 januari 2016. Värderingen följer Svenskt Fastighetsindex (SFI) riktlinjer. Den är gjord med hjälp av en avkastningsbaserad metod, där framtida driftnetton, större underhållsbehov och restvärdet vid kalkylperiodens slut bedöms för varje enskild fastighet.

Sydskånska avfallsaktiebolag, SYSAV

SYSAV ägs av 14 sydskånska kommuner. SYSAV har två helägda dotterbolag: SYSAV Industri AB och SYSAV Utveckling AB. I koncernen ingår även sex intressebolag.

SYSAV svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Moderbolaget SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från de 14 ägar-kommunerna.

Dotterbolaget SYSAV Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och områden utanför SYSAV-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till anläggningar sköts av delägarkommunerna och entreprenörer.

Dotterbolaget SYSAV Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att öka återvinningen och minska deponeringen.

Koncernens omsättning uppgick till 842,9 Mkr (817,8 Mkr år 2014), rörelseresultatet uppgick till 64,1 Mkr (56,2 Mkr år 2014), och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 44,1 Mkr (28,3 Mkr år 2014). Moderbolagets omsättning uppgick för året till 411,3 Mkr (396 Mkr år 2014), rörelseresultatet uppgår till -61,1 Mkr (-46,9 Mkr år 2014) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till -81,4 Mkr (-72,3 Mkr år 2014).

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 170,7 Mkr (2 202,7 Mkr år 2014). Balansräkningen omfattar inte den leasade tillgången i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Kostnaderna för leasingen redovisas under företagets övriga externa kostnader. Intäkterna för mottagna mängder hushållsavfall ligger på samma nivå som föregående år medan motsvarande intäkter för industriavfall har minskat beroende på lägre mängd importerat avfall. Energileveranserna präglades av hög tillgänglighet med högre volymer men med historiskt låga elpriser. Något högre kostnader gentemot föregående år. Avsättning har gjorts för att möta framtida kostnader för avslutning och omhändertagande av nedlagda deponier. Nedskrivning av aktierna i intressebolaget KS-Recycling om 11,5 Mkr.

Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB) har det avtalsenliga uppdraget att driva och utveckla hamnverksamheten i både Malmö och Köpenhamn. Avtal härom gäller till och med år 2035. CMP AB hyr Malmö stads hamnanläggningar och Udviklingsselskabet By & Havn I/S hamnanläggningar i Köpenhamn.

Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel av 27,5 %.

Rörelseresultatet för 2015 uppgick till 71 Mkr (89,5 Mkr år 2014) vilket innebär en rörelsemarginal på 9,3 % (11,7 % år 2014) och ett minskat resultat med 18,5 Mkr jämfört med föregående år. Valutakursen under 2015 påverkade intäkterna negativt med -8,7 Mkr och resultatet påverkades med -1,3 Mkr. Huvuddelen av resultatskillnaden förklaras av den engångsintäkt CMP erhöll i 2014 om 15 Mkr som direkt påverkade resultatet positivt med 15 Mkr. 2015 har också inneburit ökade kostnader för nyttjanderätter om 5,4 Mkr, vilken främst beror på marknadsanpassningen av bashyran.

Under 2015 har CMP arbetat vidare med den planerade kryssningskajen i Visby som CMP kommer att hyra från Visby Kommun för att från våren 2018 bedriva kryssningsverksamhet.

Malmö Kommuns Parkering AB

Malmö Kommuns Parkerings AB erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar (P-hus) dels på öppen mark. Företaget sköter även, på uppdrag av gatukontoret, parkeringsövervakningen på Malmös gator och torg.

Ett viktigt fokusområde under 2015 var att få till stånd en bra billtillgänglighet och parkeringssituation i området runt Malmö Live. Såväl påbyggnaden av P-huset Godsmagasinet som driftstarten av P-hus Malmö Live avlöpte på ett utmärkt sätt. Beläggningen i anläggningarna har varit över förväntan och även stora event har genomförts utan större incidenter.

Ambitionen har varit att succesivt avveckla mynthanteringen i verksamheten. Under 2015 har nästan hälften av myntmaskinerna tagits bort eller bytts ut. Detta arbete kommer fortgå under 2016 och i samband med införandet av nya myntvalörer i Sverige är ambitionen att endast ha ett minimalt antal myntmaskiner kvar. Betalmöjligheten med mynt skall ersättas till förmån för alternativa betalsätt till exempel mobiltelefonbetalning. En ny upphandling av mobiltelefonbetalning kommer att ske under 2016.

Resultatmässigt var 2015 ett stort steg framåt och årets resultat visar ett överskott om 17,2 Mkr (8,1 Mkr år 2014) före bokslutsdispositioner och skatt. För 2016 budgeteras ett överskott om 17,3 Mkr. Skillnaden mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning på byggnader medför uppskjuten skatt om 2,6 Mkr (2,5 Mkr år 2014).

Investeringstakten har ökat ytterligare under 2015 men förväntas stagnera under 2016. Ökningen beror på påbörjad byggnation av nytt parkeringshus i Hyllie vilket förväntas stå klart våren/sommaren 2016. Under 2015 slutfördes även påbyggnaden av det befintliga parkeringshuset Godsmagasinet. Investeringarna hanteras inom befintlig låneram om 600 Mkr.

Malmö Stadsteater AB

Scenverksamheten bedrevs under året på Hipps stora scen, Studion och Intiman. Dessutom har turnéföreställningar gjorts i regionen med föreställningen Vilja väl. Driftsbidragen inklusive koncernbidrag fördelar sig med 75 % från Malmö Stadshus AB, 25 % från Region Skåne (inkluderande statsbidrag).

Biljettintäkterna har inte nått upp till budgeterad nivå och även publiktillströmningen har understigit det förväntade. Prioriteringen av barn- och ungdomsteatern fortsätter. Teatern har under de senaste åren drivit en pedagogisk verksamhet med olika teaterkurser som sålts till skolor som erhållit Skapande skola-medel för kulturella ändamål. Bolaget fick 2014 det första bidragstillskottet från Malmö kommun och Region Skåne för att starta Unga Teatern med inriktning mot barn och ungdomar, med teater- och pedagogisk verksamhet. År 2015 är det andra året av tre i uppbyggnaden av Unga Teatern till den barn- och ungdomsverksamhet inom teaterkonsten som staden och regionen behöver. Den omorganisation som gjordes under 2013 gällande kommunikations- och tekniska sektionen har under 2015 etablerats.

Samarbetet med Stiftelsen Framtidsgenerationen fortsatte under första kvartalet av året genom att föreställningen Vilja väl turnerade i regionen. Bolaget producerade föreställningen som bygger på berättelser från ungdomar i Malmö. Arbetet startade 2013 med insamlande av berättelse och föreställningen skrevs och producerades under 2014 med premiär på Hipp i oktober. Projektet innefattade även samarbete med Schaubühne i Berlin, utställningar, seriealbum med mera. Stiftelsen Framtidsgenerationen finansierar med hjälp av Postkodlotteriets Kulturstiftelse en stor del av projektet.

Arbetet med att öka basfinansieringen från kommun, stat och region fortgår eftersom det är bolagets främsta finansieringskällor. Även möjligheten att öka egenintäkterna ses regelbundet över, till exempel biljetternas prisstruktur. I och med driftsättningen av ett nytt biljettförsäljningssystem kommer relationsmarknadsföringen att intensifieras då ett verktyg för detta finns i systemet.

Malmö Live Konserthus AB

2015 fick bolaget nya ägardirektiv, ny styrelse, samt nytt konserthus, Malmö Live. Det innebär helt nya förutsättningar jämfört med tidigare år. Verksamheten som tidigare var fokuserad på Malmö Symfoniorkester och till viss del uthyrning av Konserthuset till externa aktörer, har nu breddats med ytterligare tre verksamhetsben. Från hösten 2015 har verksamheten omfattat även kulturpolitiskt program, arrangemang och att skapa en mötesplats i huset. Samtidigt som det finns krav om ökad självfinansiering genom uthyrning av kontorslokaler, konsertsalarna, ytor i Common Areas (foajéerna) och ökade biljettintäkter. De nya verksamheterna och ökade krav om självfinansiering har inneburit nya krav på kompeterns och kunskaper hos medarbetare. Bolaget har ökat antalet anställda för att klara den nya verksamheten. Dessa anställningar har varit under en del av året, och ger helårseffekter under 2016.

Hemställan om ett villkorat aktieägartillskott har ställts till ägaren. Detta för att säkra verksamhetsnivå under kommande år som den har varit under hösten 2015. Ärendet är ännu inte beslutat och därför är aktivitetsnivå under nästkommande år fortfarande osäker. Arbetet med att öka självfinansieringen, via biljettintäkter och andra externa finansiärer, har varit bra under året och bolaget är fortsatt aktiv för att stärka denna finansiering och minska beroendet av bidragsfinansiering för att bedriva verksamhet.

Det ekonomiska resultatet efter skatt 2015 var -154 tkr att jämföra med 2014 års resultat på -167 tkr.

Sydvatten AB

Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricksvatten med hög och jämn kvalitet till dess ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön.

Bolaget äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten.

Styrelsen har under 2015 beslutat att råvatten från sjön Bolmen ska bli tillgängligt i hela Sydvattenregionen. Det innebär att en överföringsledning från Ringsjöverket till Vombverket ska anläggas. Genom att kunna föra över Bolmenvatten till Vombverket skapas inte enbart råvattenredundans, det ger även möjligheter att utöka produktionen både momentant och successivt. Dessutom ger Bolmenvattnet förbättrade möjligheter att möta kommande klimatförändringar, vilka bedöms påverka Vombsjön i större utsträckning än Bolmen.

Dricksvattenledningen till Ängelholms kommun är klar. Från och med den 8 april 2015 får kommunen 50 % av sitt dricksvatten från Sydvatten. Den totala investeringen för projektet har uppgått till 80 Mkr.

För att höja kvaliteten på råvatten från Vombsjön har ett forskningsprojekt genomförts under 2015. Genom att låta vattnet passera ett kemiskt fällningssteg innan det släpps ut i infiltrationsdammarna, kan fosforhalten samt mängden cyanobakterier i vattnet minskas.

Den rättsliga processen med E.On/Statkraft, som förs i Miljödomstolen gällande ersättning för kraftförluster i sjön Bolmen och Lagans vattensystem, har ännu inte nått något avgörande. En utredning gällande skadans omfattning har genomförts och lämnats in till domstolen. Huvudförhandling i ärendet väntas hållas i maj 2016.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund vari räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Verksamhetsområdet är att med förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället, samt att på ett effektivt sätt förbereda och genomföra räddningsinsatser.

Under 2015 har Räddningstjänsten Syd avslutat handlingsprogramperioden 2012-2015. Uppföljningen av effektmålen pekar på bättre resultat inom olycksutvecklingen och enskildas förmåga att förebygga och agera vid bränder och olyckor. Bland annat har bostadsbränderna minskat med 25 % under perioden och antalet omkomna vid olyckor är på en fortsatt låg nivå. Under året har de ökade flyktingströmmarna inneburit omfördelning av resurser för att kunna bistå kommunerna med frågor om brandsäkerhet i boenden.

Utvecklingsuppdragen har till stora delar slutförts under handlingsprogramperioden. Inga större bränder eller olyckor som inneburit att Räddningstjänsten Syds förmåga inte räckt till har inträffat under året. Vad gäller bränder i bostäder kan en minskning noteras, samtidigt har bränder i, eller i anslutning till, skolor ökat.

Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. Gemensam ledningsstruktur och bemanning av vissa ledningsfunktioner har etablerats på räddningscentralen på Hyllie brandstation. Samtliga kommuner i Område syd deltar nu i dessa funktioner.

Arbetet med att skapa en jämställd och mångfaldig räddningstjänst har pågått under hela året. Brandstation för alla har avslutats och en lärandekonferens genomförs i mars 2016.

Ekonomiskt summerar år 2015 till ett överskott på 2,13 Mkr. Bidragande orsaker till överskottet är bland annat något lägre kostnader för den särskilda avtalspensionen samt lägre övriga driftskostnader för förbundets fordonspark.

För 2016 och framåt står förbundet inför flera utmaningar inom bland annat finansieringsområdet. Fordonsanskaffningar, lokalkostnader och investeringar tar en stor del av förbundets budget. Dessa påverkas av utbytesbehov, nyanskaffningar och ökade hyreskostnader som till viss del står utanför förbundets möjlighet att påverka. Samtidigt har direktionen antagit ett nytt handlingsprogram, för perioden 2016-2019, som medför nya uppdrag.

VA Syd

VA Syd är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv. Förutom VA-frågorna ansvarar förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.

Den 31 augusti föll ett extremt regn över Malmö och delar av Burlöv, som enligt VA Syds regnmätare motsvarade ett så kallat 200-årsregn över så gott som hela området. VA Syd gick in i krisläge och arbetade intensivt under några dygn för att se till att VA-anläggningen fungerade som den skulle, med fokus på de stora pumpstationerna. Ett regn som detta överstiger det som ledningsnät och pumpar dimensionerats för, och följden blev omfattande mark- och källaröversvämningar. Hela VA-anläggningen utsattes för stora påfrestningar beroende på höga tryck och flöden, men också belastningen av den mängd grus, olja, fett med mera som sköljdes ut av regnet. Hittills har cirka 2 000 skadekrav rapporterats in till VA Syd. Ett betydande arbete vad gäller kundhantering, utredning och skadereglering återstår. Kostnadsbedömningen för skadorna landar i bokslutet 2015 på totalt 135 Mkr, för VA Malmö 131 Mkr och för VA Burlöv 4 Mkr.

Under året uppnåddes målet att sortera ut 40 % av matavfallet i Burlöv och Malmö. När projektet startades 2012 samlade VA Syd in 12 % av matavfallet.

Tillsammans med medlemskommunerna arbetade VA Syd under 2015 med den gemensamma utmaningen i att minska konsekvenserna av extrema regn.

VA Syd arbetar för att skapa en enhetlig taxekonstruktion för medlemskommunerna. Med en enhetlig taxekonstruktion underlättas kommunikationen med kunderna samtidigt som den interna hanteringen förenklas. Tidplan för införandet för Malmö är 2017.