Resultat

Totalt resultat kommunen

Efter det negativa resultatet 2014 vände utvecklingen och årets överskott blev det största sedan 2009. Årets resultat uppgick till +563 Mkr jämfört med -149 Mkr föregående år.

2015 års resultat förklaras i huvudsak, knappt 500 Mkr, av poster av tillfällig eller icke stadigvarande natur. Dessa är återbetalda avtalspremier, koncernbidrag till kulturinstitutionerna, vinster från fastighetsförsäljningar samt ett gynnsamt ränteläge för Servicenämndens fastigheter.

De egentliga verksamheterna har i huvudsak bedrivits inom kommunens budgeterade nivå.

Det goda resultatet år 2015 har medfört en hög skattefinansiering av årets investeringar vilket leder till ett förbättrat finansiellt utrymme för de kommande årens stora investeringsbehov.

Resultatets andel av skatter och bidrag

Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag uppgick till 3,5 %.

Under 2010-talet har resultaten i genomsnitt uppgått till knappt 2 % av skatter och generella bidrag. Diagrammet visar motsvarande femårsgenomsnitt för de senaste åren. De låga resultatnivåerna under åren 2012-2014 tynger genomsnitten vilka tidigare låg i spannet 3-4 % av intäkterna.

Intäkter

Kommunens totala intäkter uppgick under året till 20 658 Mkr vilket var en ökning med 8,2 % sedan föregående år. Den största intäktskällan utgörs av skatter och generella statsbidrag som uppgick till 16 243 Mkr vilket var en ökning med 6,9 % jämfört med föregående år. Den procentuella fördelningen mellan intäktskällorna framgår av diagrammet.

Av kommunens intäkter från generella statsbidrag utgjordes 3 946 Mkr av inkomstutjämningsbidrag som kommunen erhåller till följd av kommunens svaga skatteunderlag. Kommunens andel av medelskattekraften i riket uppgick inkomståret 2014 till 85,1 %. Denna nivå har varit oförändrad under de tre senaste åren.

Malmös andel av medelskattekraften i riket har sedan början av 1970-talet, då Malmös andel var 117 %, varit fallande. Under 2000-talet har den ökat endast vid två tillfällen, inkomståren 2002 och 2006.

Kostnader

Kommunens totala kostnader uppgick under året till 20 095 Mkr vilket var en ökning med 4,4 %. Personalen utgör den största kostnadsposten med cirka 54 % följt av köp av tjänster och material som utgör drygt 30 % av kostnaderna. Den procentuella fördelningen mellan kostnadsslag framgår av diagrammet till vänster nedan.

Av kommunens verksamhetsområden är pedagogisk verksamhet den största med en andel på 35 % följt av vård och omsorg med 22 % av kostnaderna, vilket framgår av diagrammet till höger nedan.