Prognossäkerhet

En väl fungerande uppföljning och prognosmetodik är en förutsättning för att upprätthålla en god ekonomisk utveckling i enlighet med de uppställda budgetmålen. En god prognossäkerhet gör att nämnderna ges underlag för korrigerande beslut vid befarade budgetavvikelser.

Träffsäkerheten i prognostiserat resultat var lägre än tidigare år. I samband med delårsrapporten för januari-augusti prognostiserades den totala budgetavvikelsen till +316 Mkr. Vi bokslutet uppgick den emellertid till +563 Mkr, vilket var en prognosavvikelse på 247 Mkr. Tabellen ovan visar hur prognosavvikelsen fördelar sig mellan nämnderna.

Avvikelsen inom finansiering beror på koncernbidraget till kulturbolagen vilket planerades och genomfördes först kort före årsskiftet.

Den negativa prognosavvikelsen hos Sociala resursnämnden och stadsområdesnämnderna kan i huvudsak försklaras av det ökade flyktingmottagandet under höstmånaderna.

PROGNOSAVVIKELSE, MKR   
BokslutDelårsrapp jan-augAvvikelse
Servicenämnd673235
Kommunstyrelse966531
Ekonomiskt bistånd-11-10-1
Stadsbyggnadsnämnd1569
Teknisk nämnd1385
Rea-/exploateringsvinster17615125
Arb.markn. gymn o vux utb.nämnd1147
Grundskolenämnd10010
Förskolenämnd606
Social resursnämnd, inkl pers ass-18-4-14
Statsbidrag flyktingar0-66
Stadsområdesnämnder-42-41-1
Hemlöshet (75 %)-51-40-11
Övriga nämnder1284
Finansiering279143136
ÅRETS RESULTAT563316247