Pensionskostnad

Pensionskostnaderna ökar i takt med lönesummans utveckling.

Av årets kostnader utgjordes 924 Mkr av pensionskostnader. Av dessa avser 597 Mkr pensionsrättigheter som personalen intjänat under året och 29 Mkr finansiella kostnader för värdesäkring av pensionsrättigheter som intjänats efter 1997. Tabellen visar de olika delarna av pensionskostnaderna och hur de förändrats mellan 2014 och 2015.

Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av pensionsförmåner intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad uppgick under året till 298 Mkr.

PENSIONSKOSTNADER, MKR   
20152014Förändring
Premie KAP-KL110
Avgiftsbestämd ÅP45442727
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP* )1169719
Avsatt till pensioner ÖK-SAP26422
Utbetalda pensioner intjänade före 19982982926
Finansiell kostnad29227
Sänkt kalkylränta RIPS000
Totalt 92484381
* ) ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension (enl KAP-KL)