Förväntad utveckling

Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal barn i förskole- och skolålder medför framförallt utmaningar för den pedagogiska verksamheten inom områdena lokal- och kompetensförsörjning. Hur kommunens kostnader påverkas av befolkningsökningen beror inte bara på antalet barn utan även på socioekonomisk struktur samt på i vilken utsträckning efterfrågan kan tillgodoses inom den befintliga kapaciteten i kommunens verksamheter. När inte platser finns inom befintlig verksamhet för att bemöta nya invånares behov, utan dessa till exempel måste skapas i nybyggda lokaler, ökar marginalkostnaden för de nya platserna.

Den snabbt ökande befolkningen kommer också att ställa krav på byggandet av fler bostäder och verksamhetsområden. Detta leder i sin tur till ökade utgifter för ny infrastruktur.

En under hösten 2015 genomförd långsiktig finansiell analys pekar på att behoven av investeringar för att tillgodose den demografiska utvecklingen kommer att ianspråkta hela det finansieringsutrymme som kan påräknas fram till 2030. Utrymmet till andra investeringar blir ytterst begränsat.

Den aktuella flyktingssituationen i Europa medför en ny och svåröverblickbar planeringssituation. Antalet nya invånare i staden kan snabbt förändras och förändringen förorsakas av faktorer som ligger utanför kommunens konstroll. Planeringen måste framöver anpassas till en större osäkerhet.

Verksamhetsområdet vård och omsorg visar alltjämt underskott i förhållande till budget trots en blygsam kostnadsutveckling. Under året har en fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg pekat på att andra faktorer utöver kostnadsutvecklingen innebär utmaningar framöver. Det handlar bland annat om styrning och ledning av verksamheten och hur Malmö stad ytterligare kan stärka brukarnas möjligheter till likvärdig vård och omsorg. Samtidigt är flera av de förändringar som aviserades för ett år sedan på väg att träda i kraft under 2016 och början av 2017. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne är på gång under året, nya föreskrifter från Socialstyrelsen förtydligar regler kring bemanning och från och med januari 2017 ska medarbetare inom vård och omsorg ha arbetskläder vid brukarnära arbete. Alla dessa förändringar innebär krav på justerade arbetssätt samt lokalanpassningar och kommer att innebära ytterligare ekonomiska åtaganden.