Finansiellt mål

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Utifrån den redovisade utvecklingen av de tre indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att samtliga indikatorer idag bedöms ligga inom den budgeterade nivån.

  • Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
    Den redovisade resultatnivån för år 2015 uppgår till 3,5 %.
  • Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
    Den redovisade lånekvoten för år 2015 uppgår till 3,4 % vilket är en minskning i förhållande till föregående år med 0,4 procentenheter.
  • Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.
    Den redovisade kapitalkostnadsnivån för år 2015 uppgår till 5,1 % vilket är en ökning med 0,5 procentenheter sedan föregående år.

Under 2015 har den ekonomiska utvecklingen legat inom ramen för de finansiella indikatorerna. Målet är långsiktigt och för att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tiden måste de goda resultaten bibehållas även de kommande åren.

FINANSIELLT MÅL I PROCENT    
Andel av skatter o statbidrag2015201420132012
Resultat3.5%-1.0%1.0%1.4%
Lånekvot-3.4%-3.8%2.5%8.3%
Avskrivning o ränta5.1%4.6%5.2%4.5%