Ekonomisk ställning

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Vid årets slut uppgick soliditeten till 44 %. Detta var en minskning med 3 procentenheter sedan föregående årsskifte. Den lägre soliditeten förklaras av att tillgångarna ökade med 11 % medan det egna kapitalet ökade med endast 4 %.

Soliditeten inklusive den del av pensions-förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 24 % vilket var oförändrat jämfört med föregående årsskifte.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden beskiver den del av balansräkningen som inte finansierats med eget kapital. Omvänt till soliditeten har skuldsättningsgraden ökat med 3 procentenheter till 56 %. Det är de långfristiga skulderna som ökat till 36 %.

Lånekvot

Lånekvoten visar hur stora nettolånen (placerade och utlånade medel minus upptagna lån) är i förhållande till intäkterna från skatter och generella bidrag.

Fram till och med 2013 var lånekvoten positiv men under 2014 kom upplåningen att överstiga placerade och utlånade medel. En viss återhämtning skedde under 2015.

Räntebärande nettotillgång och nettoskuld

Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår, ökade under året. Totalt var förändringen 87 Mkr. Skulderna ökade med 1 756 Mkr och pensionsavsättningen ökade med 113 Mkr. Tillgångarna ökade med 1 782 Mkr.

Pensionsförpliktelser

Kommunen har pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda som uppgår till 7 588 Mkr. De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 5 891 Mkr och de redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta betyder att 78 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Totalt har förpliktelsen minskat med 89 Mkr.

Hela förpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade tillgångar.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, MKR
inklusive särskild löneskatt
   
20152014Förändring
Avsättningar16971584113
Ansvarsförbindelse58916093-202
Finansiella placeringar000
Totalt återlånade medel75887677-89

Reserverat under eget kapital

Av tidigare års redovisade resultat har 906 Mkr reserverats i en resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av en svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

I årets bokslut föreslås att ytterligare 185 Mkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

Av tidigare års resultat har 100 Mkr reserverats för förebyggande sociala insatser. Kommunstyrelsen har under 2013 godkänt fem åtgärder till en total kostnad på 34 Mkr. Under 2015 har 8 Mkr av dessa tagits i anspråk.