Budgetutfall

Total budgetavvikelse kommunen

Årets sammanlagda budgetavvikelse blev +563 Mkr. Denna har uppkommit i nämnderna som uppvisar en positiv avvikelse gentemot budget på sammanlagt 284 Mkr medan överskottet inom finansiering uppgick till sammanlagt 279 Mkr.

I nämndernas resultat ingår de merkostnader om cirka 130 Mkr som under året tillkommit till följd av det ökade flyktingmottagandet. Nämnderna har befriats från resultatansvar under 2015 vad avser dessa merkostnader. En del av de underskott som redovisas nedan, framför allt hos Sociala resursnämnden och stadsområdesnämnderna, beror på kostnader relaterade till höstens ökade tillströmning av människor på flykt.

I nämndernas budgetar finns verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelat kommunbidrag: ekonomiskt bistånd, hemlöshet, personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, statsbidrag för flyktingmottagning samt exploateringsvinster. Budgetöverskottet för dessa verksamheter uppgick under året till sammanlagt 110 Mkr.

Nedan lämnas en översiktlig redogörelse över de nämnder som har större avvikelser gentemot tilldelat kommunbidrag.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott mot budget om 1,6 Mkr, vilket motsvarar drygt 8 % av nämndens tilldelade kommunbidrag. Underskottet uppstår i huvudsak till följd av ökat antal arvoderingar av gode män samt en högre kostnad per ärende. Ärendena har de senaste åren blivit mer komplexa och tidskrävande, vilket medför högre arvoden till gode män. Rätten till arvode är lagstadgad varför nämnden har svårt att påverka kostnaderna.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för året om 96 Mkr, vilket motsvarar knappt 16 % av tilldelat kommunbidrag. Förklaringen till överskottet är bland annat att skadekostnaderna efter regnovädret Arvid i augusti 2014 blivit lägre än beräknat vilket medfört att medel som avsatts för detta ändamål inte förbrukats. Dessutom har bland annat avsatta medel för olika utvecklings- och utredningsprojekt inte förbrukats som förväntat.

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott för 2015 om knappt 11 Mkr. Underskottet beror framför allt på att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd inte har minskat i förväntad omfattning. Under 2014 och 2015 har en satsning pågått med syfte att få fler Malmöbor till självförsörjning, vilket lett till en dämpning av ökningen av antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under året.

Servicenämnd

Nämnden redovisar ett överskott om 67 Mkr. Överskottet är framförallt hänförbart till stadsfastigheters verksamhet. Finansnettot ger ett överskott till följd av de för närvarande låga räntenivåerna och en lägre investeringsvolym än budgeterat. Andra faktorer som påverkat resultatet positivt är lägre kostnader för uppvärmning och snöröjning.

Teknisk nämnd

Nämnden redovisar ett överskott, exklusive realisationsvinster och vinster från exploateringsverksamhet, om 13 Mkr. Överskottet förklaras framförallt av tillfälliga poster avseende intäkter från markanvisningar i väntan på försäljning samt parkeringsintäkter.

Årets exploateringsvinster uppgår till 304 Mkr vilket är 154 Mkr högre än budget. Reavinster, vilka ej budgeteras, ger ett överskott om 23 Mkr och avser friköp av äldre tomträtter samt försäljning av övrig mark med låga ursprungliga anskaffningsvärden.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden redovisar ett överskott i verksamheten om drygt 15 Mkr. Stadsbyggnadskontoret visar ett överskott om 7 Mkr, vilket förklaras av framför allt högre avgiftsintäkter än budgeterat. Bostadsanpassningsbidrag hade ett överskott på 7,7 Mkr vilket beror på icke handlagda ärenden. Boplats Syd visar ett ekonomiskt överskott på 0,6 Mkr.

Förskolenämnd

Förskolenämnden uppvisar ett överskott om 5,5 Mkr. Överskottet, som motsvarar cirka 0,2 % av förskoleverksamhetens kommunbidrag, förklaras bland annat av att åtgärder som nämnden vidtagit för att minska kostnader för tilläggsbelopp för särskilt stöd fått effekt. Även den verksamhet som riktar sig mot barn med speciella behov uppvisar överskott då färre barn nyttjat denna verksamhet jämfört med vad som planerats.

Grundskolenämnd

Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 10,5 Mkr vilket utgör cirka 0,3 % av nämndens kommunbidrag. Den beräknade merkostnaden för flyktingmottagandet, som under året uppgått till cirka 33 Mkr, har kunnat finansieras inom nämndens ekonomiska ram. Större elevgrupper och förtätad lokalanvändning har bidragit till finansieringen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Nämnden redovisar ett överskott för året med 11,2 Mkr. Överskottet är att hänföra till arbetsmarknadsåtgärder som visar överskott med 26 Mkr. Övriga verksamhetsområden uppvisar negativa resultat. Merkostnader till följd av flyktingsituationen avseende svenska för invandrare (sfi) och för nyanlända med språkintroduktion har under året kunnat finansieras inom nämndens ekonomiska ram. Överskottet inom arbetsmarknadsområdet beror bland annat på verksamhetsanpassningar inför 2016.

Det genomsnittliga antalet elever från Malmö i gymnasieskola och gymnasiesärskola var cirka 400 färre än det antal som låg till grund för demografikompensationen i årets budget, samtidigt har antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret varit cirka 300 fler än budgeterat.

Social resursnämnd

Sociala resursnämnden redovisar ett underskott mot budget om 14 Mkr. Den största orsaken till underskottet är den stora ökningen av ensamkommande barn som kom till Malmö under hösten. Samtidigt har Migrationsverket under 2014 ändrat sina bedömningsgrunder vid återsökning av kommunens kostnader för ensamkommande flyktingbarn, vilket medför att en större andel av verksamhetens kostnader sannolikt inte kommer att ersättas. Nämnden har dock överskott inom andra verksamheter som reducerar underskottet, till följd av bland annat vakanta tjänster och planerade aktiviteter som senarelagts.

Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, med beslut från Försäkringskassan, redovisar ett underskott om 3,6 Mkr till följd av ett ökat antal ärenden samt retroaktiv debitering för beslut som omfattar assistans utförd under 2014. Ersättning från Migrationsverket för varaktig vård av flyktingar reducerar underskottet något. För statsbidrag flyktingar redovisas ett underskott om 0,3 Mkr till följd av att ersättningarna från Migrationsverket blivit något lägre än beräknat.

Hemlöshet

Kostnaderna för hemlöshet ökade med 24 % till 260 Mkr i jämförelse med 2014. Detta innebar ett underskott på 64 Mkr jämfört med stadsområdenas budget. Av detta ligger 75 %, eller 51 Mkr, utanför stadsområdenas budgetansvar, enligt beslut i Kommunfullmäktige. Nedanstående tabell visar hur underskottet fördelar sig per stadsområdesnämnd.

KOSTNADER FÖR HEMLÖSHET, MKR     
BudgetUtfallAvvikelsevarav 25 %varav 75 %
SoN Norr4548267405-21923-5480.75-16442.25
SoN Öster3768562722-25037-6259.25-18777.75
SoN Söder3272452015-19291-4822.75-14468.25
SoN Väster2031922192-1873-468.25-1404.75
SoN Innerstaden60131557264405
Summa196341260060-63719-15929.75-51093

Stadsområdesnämnder

Stadsområdesnämnderna har ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt fritid och kultur inom sina respektive geografiska områden. Fyra av fem stadsområdesnämnder redovisar underskott i förhållande till budget vilket innebär att budgetavvikelsen för stadsområdesnämnderna totalt uppgår till -93 Mkr, trots intensivt arbete med åtgärdsplaner under året. Fördelat mellan stadsområdesnämndernas ansvarsområden redovisar Vård och omsorg -62 Mkr, Individ- och familjeomsorg -57 Mkr och övriga verksamheter +25 Mkr. I underskotten inom Individ- och familjeomsorgen ingår ett underskott om 51 Mkr som avser kostnader för hemlösheten vilka ej inräknas i stadsområdesnämndernas budgetansvar.

 Individ- & familjeomsorg Vård & omsorgFritid & kulturGem. service & övrigtTotalt, MkrVarav merkostn. flyktingarI % av kommunbidrag
Stadsområdesnämnder
SoN Norr-3.4-6.21.10.7-7.9-4.9-1.1%
SoN Öster-0.2-25.41.34.4-20.0-8.7-3.2%
SoN Söder-2.4-12.7-1.86.8-10.2-8.2-1.3%
SoN Väster0.1-6.32.66.93.3-4.10.3%
SoN Innerstaden0.9-10.90.23.3-6.5-2.2-0.7%
Summa-5.1-61.63.322.1-41.2-28.1-1.0%

Stadsområdesnämnd Norr

Stadsområdesnämnd Norr redovisar ett underskott på 24 Mkr. Efter avräkning av 75 % av underskott avseende hemlöshet återstår ett underskott på 7,9 Mkr, varav 4,9 Mkr avser merkostnader för ökat flyktingmottagande. Underskottet uppstår i huvudsak inom vård- och omsorgsverksamheten bland annat till följd av att fler brukare än förväntat behövt plats i särskilt boende, dels på grund av ett ökat antal dyrare externa platser. Samtidigt har nämnden merkostnader för avveckling av vissa platser i särskilt boende.

Stadsområdesnämnd Öster

Stadsområdesnämnd Öster redovisar ett underskott om 38,7 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet blir underskottet 20 Mkr. Av dessa avser 8,7 Mkr merkostnader till följd av ökat flyktingmottagande. Underskottet förklaras i huvudsak av underskott inom vård- och omsorgsverksamheten till följd av ett större behov av hemtjänst och korttidsvård än förväntat. Underskottet inom vård och omsorg reduceras av överskott inom fritid och kultur samt gemensam verksamhet.

Stadsområdesnämnd Söder

Stadsområdesnämnd Söder redovisar ett underskott på 24,6 Mkr. Efter avräkning av hemlöshet blir underskottet 10,2 Mkr. Av dessa avser 8,2 Mkr merkostnader till följd av ökat flyktingmottagande. Vård och omsorg är det verksamhetsområde som i huvudsak ger upphov till underskottet, till följd av ett ökat antal brukare inom såväl hemtjänst och korttidsvård som särskilt boende.

Stadsområdesnämnd Väster

Stadsområdesnämnd Väster redovisar ett överskott på 1,9 Mkr. Efter avräkning av 75 % av underskott avseende hemlöshet uppgår överskottet till 3,3 Mkr. Nämnden har därmed klarat att finansiera merkostnader för ökat flyktingmottagande om 4,1 Mkr inom tilldelad ekonomisk ram. Överskottet uppstår i huvudsak inom verksamheten fritid och kultur samt övrig och gemensam verksamhet. Vård- och omsorgsverksamheten redovisar dock underskott bland annat till följd av att antalet korttidsplaceringar av äldre och behovet av korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS varit högre än förväntat.

Stadsområdesnämnd Innerstaden

Stadsområdesnämnd Innerstaden redovisar ett underskott på 6,5 Mkr. Stadsområdesnämnd Innerstaden redovisar ett underskott på 6,5 Mkr. Av dessa avser 2,1 Mkr merkostnader till följd av ökat flyktingmottagande. Innerstaden var det enda stadsområdet som redovisade överskott avseende hemlöshet. Nämndens underskott uppstår i huvudsak inom vård och omsorg till följd av bland annat högre behov av korttidsvård än förväntat.

Finansiering

Finansförvaltning och hamnanläggningar redovisar ett budgetöverskott på sammanlagt 279 Mkr.

Skatter och generella statsbidrag gav ett underskott gentemot budget på 59 Mkr.

Personalomkostnader och pensioner lämnar ett underskott gentemot budget på sammanlagt 19 Mkr. Detta är en relativt liten avvikelse eftersom den totala kostnadsmassan omsluter cirka 2,6 miljarder. Återbetalda personalförsäkringspremier från 2014 förbättrade resultatet med 97 Mkr.

Internbankens resultat uppgår till +37 Mkr jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av en ökad utlåning till kommunens bolag samt en lägre räntenivå än vad som förutsattes i budgeten.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande lämnar ett överskott på sammanalagt 93 Mkr. Det är främst avsatta medel för utbyggnadsinvesteringar hos Tekniska nämnden som ej avropats i budgeterad omfattning. Även en del avsatta reserver för ökade kostnadsposter har förblivit outnyttjade och ger därmed upphov till ett överskott.

Genom ett koncernbidrag inom Malmö Stadshus AB har delar av det regionala kulturbidraget kunnat återbetalas till finansförvaltningen vilket gav ett överskott gentemot budget på drygt 130 Mkr.