Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt regelverket ska realisationsvinster frånräknas resultatet. Resultatet för år 2015, justerat enligt kommunallagens krav uppgår till +540 Mkr.

BALANSKRAVSUTREDNING, MKR    
201520142013
Årets resultat563-149154
samtliga realisationsvinster-23-56-33
vissa realisatinsvinster enl undantag000
vissa realisationsförluster enl undantag000
orealiserade förluster värdepapper000
återföring orealiserade förluster värdepapper000
Resultat efter balanskravsjustering540-205121
medel till resultatutjämningsreserv-1850-
medel från resultatutjämningsreserv012-
synnerligt skäl RIPS00106
Balanskravsresultat355-193227
Balanskravsunderskott från tidigare år-19300
SUMMA162-193227
Balanskravsresultat att återställa01930