Avsättning till resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till en resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven kan kommande år disponeras om skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en försvagad konjunktur.

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för resultatutjämningsreserven kan avsättning ske då resultatet efter balanskravsjustering överstiger 1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. År 2015 utgjorde 1 procent av skatter och generella statsbidrag 162 Mkr. Av 2015 års resultat måste dessutom 193 Mkr användas för att återställa 2014 års negativa balanskravsresultat. Under dessa förutsättningar kan 540 Mkr minus 162 Mkr minus 193 Mkr det vill säga 185 Mkr avsättas till resultatutjämningsreserven.