Förvaltningsberättelse

_DSC8839-MT_jpg
+563
Resultat

Efter det negativa resultatet 2014 vände utvecklingen och årets överskott blev det största sedan 2009. Årets resultat uppgick till +563 Mkr jämfört med -149 Mkr föregående år.

Läs mer
+540
Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Resultatet för år 2015, justerat enligt kommunallagens krav uppgår till +540 Mkr.

Läs mer
Återställning negativt balanskravsresultat

År 2014 redovisade kommunen ett balanskravsresultat på -193 Mkr. Enligt kommunallagen skall ett negativ resultat återställas under de följande tre åren. Med det nu redovisade resultatet för 2015 kommer hela underskottet från 2014 att kunna återställas under året.

Läs mer
Avsättning till resultatutjämningsreserv

År 2015 utgjorde 1 procent av skatter och generella statsbidrag 162 Mkr. Av 2015 års resultat måste 193 Mkr användas för att återställa 2014 års negativa balanskravsresultat. Under dessa förutsättningar kan 540 Mkr minus 162 Mkr minus 193 Mkr det vill säga 185 Mkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Läs mer
Finansiellt mål

Under 2015 har den ekonomiska utvecklingen legat inom ramen för de finansiella indikatorerna. Målet är långsiktigt och för att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tiden måste de goda resultaten bibehållas även de kommande åren.

Läs mer
Budgetutfall

Årets sammanlagda budgetavvikelse blev +563 Mkr. Denna har uppkommit i nämnderna som uppvisar en positiv avvikelse gentemot budget på sammanlagt 284 Mkr medan överskottet inom finansiering uppgick till sammanlagt 279 Mkr.

Läs mer
247
Prognossäkerhet

Träffsäkerheten i prognostiserat resultat var lägre än tidigare år. I delårsrapporten för januari-augusti prognostiserades den totala budgetavvikelsen till +316 Mkr. Vid bokslutet uppgick den emellertid till +563 Mkr, vilket var en prognosavvikelse på 247 Mkr.

Läs mer
Pensionskostnad

Av årets kostnader utgjordes 924 Mkr av pensionskostnader. Av dessa avser 597 Mkr pensionsrättigheter som personalen intjänat under året och 29 Mkr finansiella kostnader för värdesäkring av pensionsrättigheter som intjänats efter 1997.

Läs mer
Investeringsverksamhet

Investeringsnivån är fortsatt hög med en låg grad av skattefinansiering. Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.

Läs mer
Ekonomisk ställning

Vid årets slut uppgick soliditeten till 44 %. Detta var en minskning med 3 procentenheter sedan föregående årsskifte. Omvänt till soliditeten har skuldsättningsgraden ökat med 3 procentenheter till 56 %.

Läs mer
Förväntad utveckling

En under hösten 2015 genomförd långsiktig finansiell analys pekar på att behoven av investeringar för att tillgodose den demografiska utvecklingen kommer att ianspråkta hela det finansieringsutrymme som kan påräknas fram till 2030.

Läs mer