Resultaträkning

Resultaträkning     
Belopp i MkrMALMÖ STADSAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Not2015201420152014
Verksamhetens intäkter14255370376436985
Verksamhetens kostnader2-19099-18345-21613-20603
Avskrivningar3-874-790-1279-1250
Verksamhetens nettokostnader-15718-15432-15249-14868
Skatteintäkter411521107331152110733
Generella statsbidrag och utjämning54722446347224463
Finansiella intäkter616020066191
Finansiella kostnader7-122-113-246-374
Resultat före extraordinära poster563-149814145
Extraordinära intäkter0000
Extraordinära kostnader0000
Skatt/latent skatt00-63-77
PERIODENS RESULTAT563-14975168
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23