Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys     
Belopp i MkrMALMÖ STADSAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Not2015201420152014
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat563-14975168
Jusering för av- och nedskrivningar8, 9, 1087479012791250
Justering för upplösning av investeringsbidrag-20-12-20-12
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur123030
Justering för realisationsvinster/förluster9, 10, 116-234-63
Justering för exploateringsvinster13-304-233-304-233
Justering för pensionsavsättning161136911876
Justering för andra avsättningar17-4801687
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt00230
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster6-422120
Netto från löpande verksamhet123751820911193
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar80-1-9-10
Influtna investeringsbidrag349151328144
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar0000
Investering i materiella anläggningstillgångar9, 10-1959-2293-3895-3439
Försäljning av materiella anläggningstillgångar9, 10756013671
Investering i finansiella anläggningstillgångar11-2-7-2-467
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar0021543
Netto från investeringsverksamhet-1537-2090-3440-2158
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder1758211076502795
Minskning av långfristiga skulder00-6772-2092
Ökning av långfristiga fordringar11-1922-1211-34-34
Minskning av långfristiga fordringar113171401813
Nyemissioner0000
Netto från finansieringsverksamhet1531039862682
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager13-1-3-2-4
Exploatering130101
Försäljning av exploateringsmark13369269369269
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar14-383-21-9-129
Ökning/minskning av kortfristiga skulder19228782250531
Netto från kapitalbindning2131028608668
PERIODENS KASSAFLÖDE66495121385
Likvida medel vid årets början11546591288905
Likvida medel vid periodens slut1220115414091290
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets början-2160-1143-8627-8379
Ökning/minskning av räntebärande fordringar1691667-3431064
Ökning/minskning av likvida medel66495121385
Ökning/minskning av räntebärande skulder-1845-2179-769-1731
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets slut-2248-2160-9618-8661