Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING, Tkr    
Belopp i tkrKostnaderIntäkterBudgeterad nettokostnadBudget-avvikelse
NÄMND/VERKSAMHET2015201520152015
Kommunfullmäktige-24639152-23496-992
Revision-10313485-988356
Valnämnd-95842-1286371
Förtroendenämnd-11030-119491
Överförmyndarnämnd-259025051-19254-1597
KOMMUNSTYRELSE
Styrelsen-958979435435-61969396149
Ekonomiskt bistånd-9666116637-949224-10751
Servicenämnd-272769728153442020367444
Teknisk nämnd-1492873760556-74516012843
Realisationsvinster fastigheter023016023016
Vinst exploateringsverksamhet-64871368590150000153719
Miljönämnd-13020771253-603041350
Stadsbyggnadsnämnd-15041284638-727777003
Bostadsanpassningsbidrag-201570-278897732
BoPlats Syd-14214147770563
Arbetsmarkn-,gymnasie- o vuxenutbildn nämnd -2136956476867-167131711228
Grundskolenämnd -64178813147716-328063010465
Förskolenämnd -48209542383224-24432435513
Kulturnämnd-476576102318-3767742516
Fritidsnämnd-47355171709-4101708328
Social resursnämnd-26681391468600-1185386-14153
Statsbidrag för flyktingar0132973133300-327
Personlig assistans (enl SFB)-142742908-138230-3604
STADSOMRÅDESNÄMND
Norr - resursfördelning-1260168567956-664742-27470
Norr - anslagsfin.verks.-274263239-273523165
Öster - resursfördelning-1282879668890-573656-40333
Öster - anslagsfin.verks.-44310303-456011595
Söder - resursfördelning-1520477726935-768106-25436
Söder - anslagsfin.verks.-312107443-24572806
Väster - resursfördelning-22076371107366-11025842313
Väster - anslagsfin.verks.-34610803-33370-437
Innerstaden - resursfördelning-20225781084562-929865-8151
Innerstaden - anslagsfin.verks.-253613694-232991632
STADSOMRÅDESNÄMND - EKONOMISK HJÄLP
Norr-15740415740400
Öster-21645021645000
Söder-25425525425500
Väster-15230015230000
Innerstaden-20371020371000
SUMMA NÄMNDERNA-3316651017525604-15925554284648
Finansiering
Hamnanläggningar-120951108677-7200-5074
Finansförvaltning-10119321722845815932766283760
SUMMA KOMMUNEN-342993933486273912563334
-varav Verksamhetens nettokostnader-3350203617784332-16302188584484
-varav Skatteintäkter01152071011608200-87490
-varav Generella statsbidrag o utjämning-1609714883123469400028152
-varav Finansiella poster-610011648199038188
-varav Extraordinära poster0000
ÅRETS RESULTAT 12563334