Balansräkning

Balansräkning     
Belopp i MkrMALMÖ STADSAMMANSTÄLLD REDOVISNING
TILLGÅNGARNot2015201420152014
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar8113024
Materiella anläggningstillgångar18706177203375331007
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar917823169443113428568
- Maskiner o inventarier1088377626192439
Finansiella anläggningstillgångar1185556949454801
Summa anläggningstillgångar27262246703423731832
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Bidrag till infrastruktur12520520
Summa bidrag till infrastruktur520520
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm1374798287
Fordringar142040165818261832
Kortfristiga placeringar0000
Kassa och bank1220115414091290
Summa omsättningstillgångar3334289133173209
SUMMA TILLGÅNGAR30648275613760635041
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat563-14975168
Resultatutjämningsreserv10919061091906
Övrigt eget kapital*11721120651537715319
Summa eget kapital1513375128221721916293
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser161697158418171699
Andra avsättningar1715594325235
Latent skatteskuld00470426
Summa avsättningar1852167826122360
SKULDER
Långfristiga skulder181102688941251411380
Kortfristiga skulder194395416752615008
Summa skulder15421130611777516388
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 30648275613760635041
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter2032143217786806
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar215897612258976122
Övriga ansvarsförbindelser22667070
Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 23
* 2015 har övrigt eget kapital korrigerats med 10 Mkr i enlighet RKR 14 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattning och bedömningar samt rättelse av fel avseende bidrag till infrastruktur som beslutades 2011.