Befolkningen

1307-001006_2_low_jpg

Vid årsskiftet 2015/2016 omfattade den totala befolkningen 322 574 personer i Malmö, varav 163 619 kvinnor och 158 955 män. Befolkningen var vid förra årsskiftet 318 107 personer, vilket innebär att befolkningen ökat med 4 467 personer under 2015. Detta är cirka 800 färre än vad prognosen förutspådde. Differensen förklaras av att Skatteverket under året har avregistrerat omkring 800 personer som inte längre är boende i Malmö. På kort sikt är detta en felkälla i befolkningsstatistiken, men registervård är samtidigt en förutsättning för att underlagen i möjligaste mån ska motsvara den faktiska befolkningen. I absoluta tal är befolkningstillväxten den minsta sedan 2011. Bortsett från avregistreringarna är dock förändringen på de senaste årens nivå med omkring 5 000 fler Malmöbor om året.

Antalet kvinnor och män fördelar sig relativt jämt i de yngre åldersgrupperna upp till 19 år. I gruppen 20-29 år är det betydligt fler kvinnor än män och i de flesta åldrarna 30-59 år gäller det omvända förhållandet, om än i varierande utsträckning. Från 60 år och uppåt är kvinnor överrepresenterade i varje årskull, vilket till stor del kan förklaras av att kvinnor har en högre medellivslängd jämfört med män. Skevheten i könsfördelningen blir särskilt påtaglig i åldrarna 75 år och uppåt.

Antalet födda har legat relativt stadigt över 5 000 de senaste åren. Befolkningsstrukturen och de senaste årens utveckling talar för fortsatt höga födelsetal. Avgörande för födelsetalen är antal kvinnor i barnafödande åldrar.

Antalet döda ligger på en stabil nivå jämfört med föregående år. Dödstalen har stadigt minskat under de senaste 10 åren vilket innebär att födelseöverskottet successivt ökat. Födelseöverskottet uppgick under året till knappt 2 500 personer.

Under hösten 2015 ökade asylinvandringen till Sverige väsentligt och totalt inkom nästan 163 000 asylansökningar till Migrationsverket under året. Eftersom asylsökande inte är folkbokförda så ingår de inte i ordinarie befolkningsstatistik och -prognos. Gruppen är dock relevant för kommunala verksamheter eftersom till exempel barnen har rätt till undervisning. Antal inskrivna i eget boende i Malmö den 31 december har ökat från 1 700 till 3 800 mellan 2014 och 2015.

Antalet inflyttade under 2015 blev drygt 21 550 och utflyttade cirka 19 650 vilket ger ett positivt flyttningsnetto på 1 900 personer. Flyttnettot gentemot utlandet uppgick till knapp 2 200 personer, en ökning med omkring 300 jämfört med förra året. Inrikes flyttnetto var negativt för första gången sedan 2007, med knappt 300 fler utflyttade än inflyttade. Den totala inflyttningen under 2015 är den högsta någonsin under ett enskilt år, men flyttöverskottet är det lägsta sedan 2011.

Av den totala inflyttningen är knappt 70 % inrikes inflyttade och 30 % utrikes inflyttade. I absoluta tal är alltså den inrikes in- och utflyttningen betydligt större men in- och utvandringen varierar mer, vilket sannolikt beror på att utrikes flyttnettot är kopplat till externa faktorer i omvärlden såsom konflikter och oroshärdar. Benägenheten att flytta inrikes bestäms till stor del av ålder och varierar mellan olika skeden i livet. Både Malmö, Stockholm och Göteborg har till exempel ett negativt flyttnetto bland småbarnsfamiljerna.

Budgeten för år 2015 upprättades med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes under våren 2014. Antalet invånare beräknades som genomsnittet av befolkningen mellan de prognostiserade värdena för den 31 december 2014 och den 31 december 2015.

Avvikelsen mellan utfall och budget blev relativt stor, nästan 900 personer färre än budget.

Antalet invånare i grundskoleåldrarna 6-15 år blev drygt 100 fler än budget medan gymnasieungdomarna 16-19 år blev färre än budget.

De äldsta invånarna, över 85 år, blev fler än budget medan de yngre pensionärerna 65-84 år blev färre än budget.

Den största avvikelsen, drygt 800 personer, kom i åldersgruppen 20-64 år. Denna grupp efterfrågar kommunal service i lägre grad varför avvikelsen får mindre betydelse för verksamheten och kostnadsutvecklingen.

INVÅNARE 2015   
Utfall*Budget*Avvikelse
0-år51605291-132
1-5 år227092268425
6-15 år3168431554130
16-19 år1198812156-169
20-64 år199502200276-775
65-79 år3484234846-4
80-84 år66116646-35
85-89 år4757474017
90-w år3090304644
Totalt 320341321239-899
* Utfall beräknas som genomsnitt av utfall 2014-12-31 och 2015-12-31. Budget avser beräknat genomsnitt för 2015 vid beslut om budget (oktober 2014) med utgångspunkt i prognostiserat utfall 2014-12-31 och 2015-12-31.