Personalfakta

Malmö stad är med sina drygt 23 000 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har succesivt ökat de senaste åren. Den 31 december 2014 hade Malmö stad 1 440 fler medarbetare jämfört med föregående år. 76,9% (17 726) av de månadsavlönade medarbetarna var kvinnor och 23,1 % (5 335) var män.

Utöver de månadsavlönade medarbetarna var antalet timavlönade komprimerat till heltid, i genomsnitt 1 097 per månad. Det var en minskning med 90 jämfört med 2013. Totalt var 7 763 unika medarbetare timavlönade i Malmö stad under 2014 och andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 6,5 %. Det var en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2013.

Åtta av Malmö stads 18 förvaltningar hade den 31 december 2014 fler än 1 000 medarbetare. De förvaltningar som har ökat mest i jämförelse med föregående är förskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, SoF Öster samt grundskoleförvaltningen. Orsaker till ökningen är bland annat utbyggnad av förskola och grundskola. I maj 2014 flyttades ansvaret för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor från serviceförvaltningen till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, vilket påverkade antalet medarbetare på dessa förvaltningar. Vid samma tidpunkt flyttades ansvaret för Kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA) och samtliga korttidsboenden från SoF Väster, SoF Norr, SoF Söder och sociala resursförvaltningen till SoF Öster.

Anställningsformer

Av samtliga månadsavlönade var 19 861 (86,1%) tillsvidareanställda och 3 200 (13,9%) tidsbegränsat anställda. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under avsnittet 1.3 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 19.

Jämfört med föregående år har andelen tillsvidareanställda ökat med 4,1 % (776) och andelen tidsbegränsat anställda med 26,2 % (664). Den stora ökningen av antalet tidsbegränsat månadsanställda under 2014 beror bland annat på lägre omfattning av timavlönade anställningar. Läs mer under avsnittet 1.3 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 19.

I nedanstående tabell redovisas de yrken där antalet månadsavlönade med tidsbegränsad anställning har ökat mest. Förändringen föranleder en djupare analys.

YrkeAntal
tidsbegr. anst. dec 2014
Antal
tidsbegr.anst.
dec 2013
Förändringen
2013-2014
Den procentuella
förändringen
2013-2014
Barnskötare64344619744,20%
Vårdbiträde, äldreomsorg28815313588,20%
Undersköterska, äldreomsorg2401687242,90%
Elevassistent1801245645,20%
Socialsekreterare1421063634,00%
Vårdare, gruppboende133953840,00%
Lärare grundskola, tidigare år119794050,60%
Lärare gymnasium, allmänna ämnen98643453,10%
Vårdare, dagverksamhet57362158,30%
Totalt19001271629

Andelen tillsvidareanställda överstiger 80 % på samtliga av Malmö stads förvaltningar. De förvaltningar som har de största yrkesgrupperna och flest medarbetare hade också den högsta andelen medarbetare med tidsbegränsad anställning.

Delade turer

I budget 2014 anges att antalet delade turer ska minska för att skapa bättre arbetsförhållanden för medarbetare inom vård och omsorg. Målsättningen är att de ofrivilligt delade turerna ska försvinna. Detta arbete ska ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna och en kartläggning av förekomsten av delade turer ska genomföras. Under året har ett arbete påbörjats för att kartlägga delade turer inom stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen. Det inledande arbetet har skett i samverkan med fackliga företrädare i partsammansatta arbetstidsgruppen, som leds av HR strategiska avdelningen på stadskontoret. Berörda förvaltningar har delgetts det underlag som tagits fram. Mot bakgrund av den inledande kartläggningen konstaterades att ytterligare arbete måste genomföras, bl.a. behöver definitionen av begreppet delad tur tydliggöras och tekniken för uppföljning utvecklas.

Chefer och ledartäthet

Den 31 december 2014 hade Malmö stad 1 105 chefer och 70 % av dessa var kvinnor. Antalet chefer har ökat med 25 jämfört med 2013 och andelen chefer som är kvinnor har ökat med 1,3 procentenheter. I de förvaltningar som har högst andel chefer som är kvinnor återfinns också de största yrkesgrupperna.

I styrdokumentet Friskare arbetsplatser – strategier för minskad sjukfrånvaro framhålls att antalet medarbetare per chef inte bör överstiga 25. I Malmö stad var genomsnittet för ledartätheten under 2014 20,3 medarbetare per chef jämfört med 18,9 medarbetare per chef 2013. Chefer som är kvinnor har i större uträckning fler medarbetare än de chefer som är män. Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre (21,7) än för män (17,1). Motsvarande siffror 2013 var 20,7 för kvinnor respektive 16 för män.

Yrkesgrupper

Malmö stad har cirka 400 yrken och per den 31 december 2014 arbetade 55,4 % av medarbetarna inom tio av dessa. Med undantag av förskollärare, har antalet månadsavlönade medarbetare ökat i alla av Malmö stads tio största yrken jämfört med föregående år. De högsta procentuella ökningarna återfinns i yrkesgrupperna vårdbiträden (17,9 %), barnskötare (13,5 %) och socialsekreterare (13,2 %). Totalt var ökningen i de tio största yrkesgrupperna 767 medarbetare, vilket var drygt hälften av Malmö stads totala ökning av antal månadsavlönade medarbetare under 2014.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade under 2014 med 667 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 10 240 Mkr. Personalkostnaderna omfattar lön, sociala avgifter och pensionskostnader. Personalsociala kostnader som bland annat omfattar kurser/utbildning, personalrepresentation och friskvård/företagshälsovård är inte medräknade i nedanstående diagram.

Personalkostnadernas andel av Malmö stads totala kostnader har stegvis ökat. 2014 uppgick personalkostnaderna till 55,8 % av Malmö stads totala kostnader. Det är en marginell ökning jämfört med 2013.

Produktiv resurs

Produktiv – eller använd – resurs visar hur mycket personalresurser omräknat till årsarbetare som faktiskt har varit närvarande för att bedriva Malmö stads verksamhet. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. All frånvaro inklusive semester är avräknad. För 2014 var den produktiva resursen i genomsnitt

16 754,6 årsarbetare per månad (2013: 16 129,5). Det innebär en faktisk närvaro motsvarande cirka 80 % av den planerade resursen.

Den planerade resursen beräknas utifrån månadsavlönade medarbetare, närvaro och frånvaro. Av de månadsavlönade medarbetarna ligger den faktiska närvaron i relation till den planerade på knappt 75 % i genomsnitt. Det innebär att omkring 5 % täcks upp av timavlönade och extra närvaro i genomsnitt.