Medarbetarenkät 2014

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes under året i form av en webenkät. Totalt fick 19 378 medarbetare möjlighet att besvara enkäten. Antal svar som inkom var 15 908 vilket gav en svarsfrekvens på 82 %. Detta var en minskning jämfört med föregående enkät med en procentenhet. Svarsfrekvensen varierade på förvaltningarna mellan 73 % och 100 %.

Resultat övergripande index

I medarbetarenkäten finns två övergripande index varav det ena Motiverad medarbetarindex (MMI) beskriver medarbetarens helhetsbedömning av sin arbetssituation och sin arbetsgivare utifrån fyra fristående frågor. Det andra är Hållbart medarbetarengagemang (HME) som är ett index som möjliggör jämförelse på nationell nivå samt är ett sätt att utvärdera organisationers och deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang.

När det gäller MMI hamnade Malmö stad totalt på 64 på en skala från 0-100. Vid en nationell jämförelse ligger Malmös resultat i nivå med det genomsnittliga resultatet för kommuner. Jämfört med Malmö stads medarbetarenkät 2011 minskar MMI marginellt från 65 till 64. Resultatet för HME låg på 78 och delindexen Motivation och Ledarskap låg på samma medan Styrning låg på 79.

Medarbetarenkät 2014

FÖRVALTNINGSVARSFREKVENSHMEMMI
Fastighetskontoret958173
Stadskontoret968072
Gatukontoret977769
Miljöförvaltningen1007868
Stadsbyggnadskontoret947768
Fritidsförvaltningen987866
Kulturförvaltningen887566
Sociala resursförvaltningen847965
Förskoleförvaltningen798264
Serviceförvaltningen927664
SoF Söder817863
SoF Norr837763
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen877663
SoF Väster857862
SoF Öster887862
Grundskoleförvaltningen737762
SoF Innerstaden807762

Resultat delindex och utifrån olika grupper

Bland delindexen har Medarbetarskap och delaktighet högst resultat. Flertalet av delindexen låg på samma eller marginellt högre nivåer jämfört med 2011. Avseende Jämställdhet och mångfald har frågorna ändrats för mycket för att kunna jämföras med 2011.

Kvinnor tenderade att skatta flera områden högre jämfört med män, men skillnaderna var överlag marginella. När det gäller övergripande indexet MMI hamnade kvinnor på 63 och män på 64. När det gäller HME låg kvinnor på 79 och män på 76.

Nedanstående yrkesgrupper hade högst antal svarande. Av dessa hade sektionschefer, barnskötare och undersköterskor högst MMI. Lägst MMI har socialsekreterare, lärare årskurs 4-9, lärare årskurs 1-7 samt lärare allmänna ämnen.

YrkesgrupperAntalMMI
Sektionschef34867
Barnskötare135165
Undersköterska176064
Vårdare63063
Förskollärare131662
Vårdbiträde dag40660
Lärare årskurs 1-762359
Lärare allmänna ämnen37959
Lärare årskurs 4-939856
Socialsekreterare56553
Det finns 400 yrken inom Malmö stad.

55,4 % av medarbetarna arbetar inom tio av dem.

Läs mer