Löneöversyn och lönestatistik

Gemensamt för alla verksamheter är att ge service med god kvalitet till Malmöborna. Lönen ska stimulera till utveckling och ökad kvalitet i verksamheten samt stärka medarbetarens motivation och arbetsresultat.

– Lönesättningen ska bidra till att verksamheterna når målen.
– Lönen ska spegla medarbetarens uppnådda resultat.
– Ett gott arbetsresultat ska leda till en god löneutveckling.

I Malmö stad utgår den individuella lönesättningen från kända och förankrade kriterier för ett gott arbetsresultat, som är kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller samt medarbetarens kompetens och sätt att utföra arbetet.

Chefen ansvarar för att i dialog med medarbetaren konkretisera uppdraget och följa upp resultatet. Medarbetaren ska ta initiativ till att utvecklas i sitt arbete och bidra till verksamhetens utveckling. Lönespridning är viktig för att kunna rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Löneöversyn

I lönesättningsarbetet finns gemensamma mål och utgångspunkter inom Malmö stad. I samband med Malmö stads årliga löneöversyn stödjs ett sammanhållet arbetssätt genom löneöversynsprocessen. Den beskriver arbetet med årlig löneöversyn, ansvarsfördelning samt olika faser såsom analys, förberedelse och genomförande.

Med utgångspunkt i Malmö stads lönepolitik, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplaner, samt Malmö stads lönebild inför löneöversyn gjordes analyser och överväganden. Detta gjordes i enlighet med löneöversynsprocessen på såväl förvaltningar som vid HR strategiska avdelningen vilket ledde fram till ett förslag till inriktning för löneöversyn 2014.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott fastställde inriktningen vars innehåll resulterade i att nedanstående yrkesgrupper särskilt uppmärksammas – utöver respektive förvaltnings specifika behov:

– Lärare, förskollärare, fritidspedagoger och speciallärare/specialpedagoger vid förskole- grundskole- och gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen.
– Socialsekreterare.
– Sektionschefer vid stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen samt rektorer och förskolechefer.
– Kvalificerade specialister inom miljö- och teknisk verksamhet där det råder en tydlig marknads- och konkurrenssituation.
– De med lägst löner i de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom Kommunals avtalsområde.

Facklig organisationCentrala avtal
Vårdförbundet/Legitimerade Sjukgymnasters RiksförbundInget garanterat utfall
Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbunds SamverkansrådInget garanterat utfall
AkademikerAlliansenInget garanterat utfall
Vision/SSR/ Ledarna/TeaterförbundetGaranterat utfall 2,2 %
Svenska KommunalarbetareförbundetUtrymmet utgörs av 550 kronor.

Det genomsnittliga löneutfallet för tillsvidareanställda medarbetare blev 2,71 %. För kvinnor var utfallet 2,74 % och 2,63 % för män. För arbetstagarorganisationer med garanterat utfall/definierat utrymme uppnåddes målet.

För de grupper som särskilt skulle uppmärksammas fördelade sig utfallet enligt följande:

YrkeUtfall
Lärare3,04%
Förskollärare3,13%
Speciallärare/specialpedagoger2,92%
Socialsekreterare2,99%
Sektionschefer3,03%
Rektorer3,02%
Förskolechef3,10%
Fritidspedagog2,99%
Kommunals avtalsområde562 kr

2014 års löneöversyn avslutades genom en utbetalning av nya löner med aprillönen (med undantag av medlemmar inom Akademikerförbundet SSR vid stadsområdesförvaltningarna som utbetalades i maj).

Medellönen för samtliga månadsanställda var 26 779 kronor 31 december 2014. Det innebar en ökning med 586 kronor eller 2,24 % jämfört med föregående år. Kvinnors medellön ökade med 2,43 % (628 kronor) till 26 520 kronor och mäns medellön ökade med 1,49 % (405 kronor) till 27 637kronor.

Lönestatistik 2014

Lönestatistik för 2014 redovisas i Lönebilaga och är indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner är uppräknade till heltid. Underlaget omfattar yrkesgrupper med fler än tio medarbetare. Medel- och medianlön redovisas för minst två medarbetare och percentiler för minst tio medarbetare. Vissa yrken har inte omkodats till AID och ingår därför inte i statistiken.

Medianlön innebär att 50 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma lön som medianen.
10:e percentilen innebär att 10 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
90:e percentilen innebär att 90 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma lön som percentilen.
Kv. lön i % av män innebär kvinnornas lön i procent av männens lön.