Önskad tjänstgöringsgrad – inriktningsmål 18

Sedan 2008 har kommunfullmäktige haft inriktningsmålet att Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Under 2014 var andelen heltidsanställda medarbetare under 82,4 %, vilket var samma som under 2013. I december 2014 hade Malmö stad 4 058 deltidsanställda medarbetare. Det var en högre andel kvinnor än män som var deltidsanställda och majoriteten av dem arbetade vid stadsområdesförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och serviceförvaltningen.

Andelen medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader den 31 december 2014 motsvarade 0,9 % av samtliga deltidsanställda medarbetare. Antal medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader ökade i förhållande till 2013. Det var ingen generell ökning utan den härrör sig från en verksamhet i en förvaltning.

I maj 2007 antogs nuvarande kommungemensamma riktlinjer angående önskad tjänstgöringsgrad. I riktlinjerna definieras ofrivilligt deltidsanställd som tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats inom förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. Enligt riktlinjerna är det en ambition att tillgodose önskemålet inom sex månader efter medarbetarens anmälan.

I budget 2014 framgår att medarbetare ska ha rätt till arbete på heltid eller önskad tjänstgöringsgrad samt att det i Malmö stads annons- och rekryteringsvägar ska framgå att medarbetare har rätt till heltid.

Tjänstgöringsgrad

I nedanstående diagram framgår fördelningen inom respektive intervall avseende tjänstgöringsgrad. Siffrorna baseras på månadsavlönade medarbetares grundanställning. I december 2014 hade Malmö stad 19 003 heltidsanställda medarbetare (82,4%). Andelen heltidsanställda medarbetare var oförändrat jämfört med 2013.

Andel heltidsanställda kvinnor var 81,0%, vilket var en ökning motsvarande 0,1 procentenheter i förhållande till föregående år. Andelen heltidsanställda män var 87,0%, vilket var en minskning motsvarande 0,6 procentenheter jämfört med 2013.


Det var störst andel deltidsanställda medarbetare inom stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen. Vid en jämförelse med föregående år ökade andelen deltidsanställda medarbetare inom en stadsområdesförvaltning, medan övriga fyra stadsområdesförvaltningar och sociala resursförvaltningen minskade andelen deltidsanställda medarbetare.

FörvaltningAndel deltidsantällda 2014Andel deltidsanställda 2013
Fastighetskontoret1,10%0,00%
Gatukontoret2,70%2,40%
Stadskontoret2,70%1,90%
Stadsbyggnadskontoret2,80%3,80%
Miljöförvaltningen3,10%4,50%
Fritidsförvaltningen4,80%5,90%
Förskoleförvaltningen8,00%7,50%
Grundskoleförvaltningen10,70%11,20%
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen13,20%14,40%
Serviceförvaltningen15,90%13,70%
Kulturförvaltningen17,50%16,40%
SoF Söder19,90%19,60%
SoF Innerstaden27,00%27,70%
SoF Norr28,50%29,90%
Sociala resursförvaltningen30,00%30,20%
SoF Öster31,40%26,80%
SoF Väster37,30%39,00%

Inom flertalet förvaltningar var det högre andel deltidsanställda kvinnor än män. Det var högst andel deltidsanställda kvinnor inom stadsområdesförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och serviceförvaltningen.

Ofrivillig deltid

Den 31 december 2014 var det totalt 65 medarbetare, 57 kvinnor och 8 män, som hade aktiv anmälan att de var ofrivilligt deltidsanställda. Av dessa var det 35 medarbetare, 32 kvinnor och 3 män, som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader. Av de medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader arbetade 33 inom vård och omsorg och 2 inom övriga verksamheter.

Antal medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader ökade i förhållande till 2013. Det var ingen generell ökning utan den härrör sig från en verksamhet i en förvaltning. Det var en högre andel kvinnor än män som var ofrivilligt deltidsanställda.

Ofrivilligt deltidsanställda

Antal medarbetare inom respektive förvaltning som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader efter anmälan
 20142013
KvinnorMänKvinnorMän
Fastighetskontoret
Fritidsförvaltningen
Förskoleförvaltningen2
Gatukontoret
Grundskoleförvaltningen1
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen1
Kulturförvaltningen1
Miljöförvaltningen
Serviceförvaltningen1
Sociala resursförvaltningen2
SoF Innerstaden
SoF Norr261
SoF Söder
SoF Väster314
SoF Öster
Stadsbyggnadskontoret
Stadskontoret

Förvaltningarna arbetar på olika sätt för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller som kan underlätta och medverka till att medarbetare ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad.