Osakliga löneskillnader – inriktningsmål 20

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål nummer 20 handlar om att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader. Målet återfinns också i Plan för jämställd personalpolitik med målindikatorn att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i likvärdiga yrken ska minska jämfört med föregående år. I enlighet med planen ska lönekartläggning och löneanalys göras på stadsövergripande nivå vartannat år och varje förvaltning ska årligen analysera och åtgärda osakliga löneskillnader inom förvaltningen. I Malmö stads lönekartläggning redovisas målindikatorn med ett indextal i arbetsvärderingsintervall som anger avståndet mellan det yrke som har lägst medellön och medellönen för medianyrket.

Lönekartläggning 2014

I Lönekartläggning 2014 konstateras att det inte föreligger några osakliga löneskillnader vad avser yrken som är att betrakta som lika eller likvärdiga. I förekommande fall där mansdominerade eller jämnt könsfördelade yrken har en högre medellön än kvinnodominerade, har detta sin grund i andra faktorer såsom marknad/kompetensförsörjning, individuell påverkan, liten grupp och åldersstruktur (definitioner av begreppen återfinns i Lönekartläggning 2014).

Effektmålet i Plan för jämställd personalpolitik är att Malmö stad ska uppnå, upprätthålla och utveckla önskad lönstruktur i såväl i det löpande lönesättningsarbetet som i löneöversynsprocessen. För de yrken som särskilt uppmärksammats i löneöversyn 2013 och 2014 går det att konstatera att medellöneökning har varit högre för identiska personer inom respektive yrkesgrupp än för yrket som helhet. Nedan redovisas medellöneökningen i några av de yrkesgrupper som särskilt uppmärksammats i löneöversyn 2013 och 2014 och visar differensen i medellöneökningen i förhållande till identiska personer.

YrkeMedellöneökning mellan LK 2012-2014Medellöneökning för identiska personer
2012-2014
Differens i medellöneökning
mellan LK 2012-2014
och identiska personer
Socialsekr ek. bistånd1 191 kr2 337 kr1 146 kr
Socialsekr fam hem1 285 kr2 487 kr1 202 kr
Socialsekr vuxna1 767 kr2 476 kr709 kr
Socialsekr barn o unga1 602 kr2 552 kr950 kr
Socialsekr samt/behandl2 045 kr2 114 kr69 kr
Socialsekr stöd/rådg1 298 kr1 841 kr543 kr
Vårdbiträde104 kr1 118 kr1 014 kr
Undersköterska973 kr1 299 kr326 kr
Lärare 1-71 218 kr2 071 kr853 kr
Lärare 4-91 570 kr2 093 kr523 kr
Lärare allmänna ämnen1 782 kr2 324 kr542 kr
Förskollärare1 613 kr1 965 kr352 kr

Särskilda satsningar i löneöversyn 2013 och 2014 har inte fått något tydligt genomslag i lönebilden vad avser medellöneökning för prioriterade yrken och kvinnodominerade yrken inom Kommunals avtalsområde. Förändring i population och det löpande lönesättningsarbetet är huvudfaktorer till att medellöneökningen och indextalen i förhållande till målindikatorerna blivit mindre än löneöversynernas satsningar.

Sammanfattning

Lönekartläggning 2014 visar att det inte föreligger några osakliga löneskillnader vad avser yrken som är att betrakta som lika eller likvärdiga i Malmö stad. I Plan för jämställd personalpolitik framgår att Malmö stad ska uppnå, upprätthålla och utveckla önskad lönestruktur. De satsningar som är gjorda i samband med löneöversyn 2013 och 2014 har inte fått önskad effekt. I samband med att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott godkände Lönekartläggning 2014 beslutades också att uppdra åt stadskontoret att återkomma med förslag till plan för arbetet med önskad lönestruktur.