Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål

Kommunfullmäktige har antagit fyra inriktningsmål inom personalområdet som syftar till att Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen (inriktningsmål 17).

I Malmö talas hundratals olika språk, och språklig kompetens hos personalen är viktig för att öka servicen till medborgarna. Vid rekrytering av personal är flerspråkighet meriterande, och Malmö stad vill att personalsammansättningen i verksamheter ska spegla befolkningen i stort. Under 2014 ökade andelen medarbetare med utländsk bakgrund till 31,9 %, vilket var en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Av Malmö stads 17 förvaltningar har tolv förvaltningar en ökad andel medarbetare med utländsk bakgrund jämfört med 2013.  Läs mer 

Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad (inriktningsmål 18).

Andelen heltidsanställda medarbetare under 2014 var 82,4 %, vilket var samma som under 2013. I december 2014 hade Malmö stad 4 058 deltidsanställda medarbetare. Det var en högre andel kvinnor än män som var deltidsanställda och majoriteten av dem arbetade vid stadsområdesförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och serviceförvaltningen.

Andelen medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader den 31 december 2014 motsvarade 0,9 % av samtliga deltidsanställda medarbetare. Antal medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader ökade i förhållande till 2013. Det var ingen generell ökning utan den härrör sig från en verksamhet i en förvaltning. Läs mer 

Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar (inriktningsmål 19).

Kommunfullmäktigemålet att halvera andelen timavlönade är fortfarande inte uppnått. Målet i riktlinjerna för 2014 – en minskning med minst 20 % – är i stort sett uppnått för Malmö stad som helhet. För stadsområdesförvaltningarna och förskoleförvaltningen är målet väl uppnått under andra halvåret 2014 jämfört med andra halvåret 2013.

När det gäller de timavlönade medarbetarna återfanns de flesta inom fyra yrkeskategorier: vårdbiträden, vårdare, barnskötare och undersköterskor. De timavlönade medarbetare som är kvinnor stod för huvuddelen såväl vad gäller antal medarbetare som andelen tid i jämförelse med männen. Det har skett en förändring när det gäller antalet unika timavlönade medarbetare till förmån för månadsavlönade med tidsbegränsade anställningar, sett över alla yrkesgrupper. Läs mer

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad (inriktningsmål 20).

Ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål är att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader. Målet återfinns också i Plan för jämställd personalpolitik med målindikatorn att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i likvärdiga yrken ska minska jämfört med föregående år. I enlighet med planen ska lönekartläggning och löneanalys göras på stadsövergripande nivå vartannat år och varje förvaltning ska årligen analysera och åtgärda osakliga löneskillnader inom förvaltningen. I Malmö stads lönekartläggning redovisas målindikatorn med ett indextal i arbetsvärderingsintervall som anger avståndet mellan det yrke som har lägst medellön och medellönen för medianyrket. Läs mer