HR-direktören har ordet

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 23 000 medarbetare inom cirka 400 olika yrken. Medarbetarnas engagemang och kompetens är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa välfärdstjänster av bästa kvalitet inom olika områden som barnomsorg, skola, äldreomsorg, miljö, stadsplanering, trafik och kultur.

Det är därför viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Förutom kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser sker ett aktivt arbete med att skapa intresse för att arbeta i Malmö stad, bland annat genom samarbete med högskolor och universitet samt att synliggöra medarbetare och verksamheter, t.ex. på olika sociala medier. Läs mer om hur Malmö stad jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke och employer branding

Implementeringen av Plan för jämställd personalpolitik som antogs av kommunfullmäktige i december 2013 har inletts under året. Syftet med planen är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet. I planen finns uppsatta mål kring likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper samt osakliga skillnader i lön.

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges inriktningsmål att andelen timavlönade timmar ska minska till förmån för månadsavlönade anställningar fastställdes under året riktlinjer och mål i syfte att minska andelen timavlönade timmar och antalet timavlönade medarbetare. Målet för 2014 om en minskning om minst 20 % har uppnåtts för Malmö stad som helhet. För de yrkeskategorier där merparten av de timavlönade medarbetarna återfinns är målet uppnått för vårdbiträden och undersköterskor avseende hela 2014. För andra halvåret 2014 uppnåddes målet även inom barnskötargruppen.

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes för fjärde gången sedan 2006 med en svarsfrekvens på 82 %. Syftet med enkäten är att få ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön, medarbetar- och ledarskapet samt stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare.

Liselott Nilsson
HR direktör, Malmö stad