Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes under året i form av en webenkät. Totalt fick 19 378 medarbetare möjlighet att besvara enkäten. Antal svar som inkom var 15 908 vilket gav en svarsfrekvens på 82 %. Detta var en minskning jämfört med föregående enkät med en procentenhet. Svarsfrekvensen varierade på förvaltningarna mellan 73 % och 100 %. Läs mer

Årlig systemuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Årlig uppföljning av systemet för SAM genomfördes kommungemensamt för tredje gången. Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Metod

Uppföljningen genomförs årligen i en planerad process i dialog i samverkansgrupperna på förvaltningarna och ska ingå som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Representanterna i samverkansgrupperna får gemensamt ta ställning till påståenden i Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg om SAM.

Förvaltningarna gör därefter en helhetsbedömning av resultatet utifrån följande kategorisering:

  • Helt tillfredsställande – Uppföljningen har inte visat på behov av åtgärder.
  • Tillfredsställande – Uppföljningen har endast visat på behov av mindre justeringar.
  • Inte tillfredsställande – Uppföljningen har visat på behov av åtgärder.

Vid val av Inte tillfredsställande eller Tillfredsställande har förvaltningarna även fått specificera inom vilka områden det funnits behov av justeringar respektive åtgärder.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 20142013
FörvaltningHelt
tillfreds-
ställande
Tillfreds-
ställande
Inte
tillfreds-
ställande
Helt
tillfreds-
ställande
Tillfreds-
ställande
Inte
tillfreds-
ställande
Fastighetskontoretxx
Fritidsförvaltningenxx
Förskoleförvaltningenxx
Gatukontoretxx
Grundskoleförvaltningenxx
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningenxx
Kulturförvaltningenxx
Miljöförvaltningenxx
Serviceförvaltningenxx
Sociala resursförvaltningenxx
SoF Innerstadenxx
SoF Norrxx
SoF Söderxx
SoF Västerxx
SoF Österxx
Stadsbyggnadskontoretxx
Stadskontoretxx
Stadsrevisionenx

Resultat

Det är 13 förvaltningar som har gjort helhetsbedömningen Tillfredsställande och fyra som har gjort helhetsbedömningen Inte tillfredsställande av sitt resultat.

Jämfört med 2013 är det fler förvaltningar som bedömer sitt arbetsmiljöarbete som Tillfredsställande. Det är endast en förvaltning som gått från Tillfredsställande till Inte tillfredsställande i övrigt handlar det uteslutande om motsatt riktning. I likhet med 2013 är det heller ingen förvaltning som gjort helhetsbedömningen Helt tillfredsställande. Då det systematiska arbetsmiljöarbetet består av många olika delar finns det alltid saker att förbättra men strävan bör ändå vara att uppnå ett resultat som visar Helt tillfredsställande.

Beträffande behov av justeringar eller åtgärder varierar det till viss del jämfört med de behov som angavs 2013. Av de förvaltningar som svarat Tillfredsställande har de främst sett behov av mindre justeringar beträffande områdena Kunskaper respektive Åtgärder. Ett flertal av dessa förvaltningar har även angett behov av mindre justeringar inom Undersökning samt Uppföljning. I de förvaltningar som har gjort helhetsbedömningen Inte tillfredsställande har behov av åtgärder främst gällt området Kunskaper men ett par har även bedömt att det finns behov av åtgärder inom områdena Fördelning, Åtgärder och Uppföljning.

I likhet med 2013 är det ingen förvaltning som sett behov av justeringar eller åtgärder beträffande området Extern hjälp. Förklaringen får antas ligga i att förvaltningarna har uppbyggt samarbete och anlitar företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp för arbetsmiljöarbetet i den mån den egna kompetensen i verksamheten inte räcker till.

Slutsatser

Sammantaget visar den årliga systemuppföljningen att:

  • De behov av åtgärder som respektive förvaltning identifierat vid den årliga uppföljningen har dokumenterats i handlingsplan och redovisats i nämnd.
  • Inga generella behov av åtgärder vad gäller systemet för SAM/arbetsmiljöprocessen har framkommit men ett par förvaltningar lyfter behov av utbildning samt förtydligande när det gäller det praktiska arbetet med samverkan.
  • Det finns behov av utbildningsinsatser för att höja medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö innefattande instruktioner och rutiner samt vilka riskerna i arbetet är.
  • Det är viktigt att fortsätta implementeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att få fullt genomslag i verksamheterna.