Personalredovisning 2014

Rönnskolan

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 23 000 medarbetare inom cirka 400 olika yrken. Medarbetarnas engagemang och kompetens är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa välfärdstjänster av bästa kvalitet inom olika områden som barnomsorg, skola, äldreomsorg, miljö, stadsplanering, trafik och kultur. Det är därför viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens.

31,9%
Medarbetare med utländsk bakgrund

Andelen medarbetare i Malmö stad som har utländsk bakgrund har ökat i jämn takt sedan 2008.

Läs mer
Liselott Nilsson
HR-direktör

Liselott Nilsson

HR-direktör Liselott Nilsson berättar bland annat om resultatet från Malmö stads medarbetarenkät och de utmaningar som visat sig i denna. Men hon berättar även om de positiva händelser hon sett under året, som till exempel att antalet timavlönade har fortsatt att minska.

70% av cheferna inom Malmö stad är kvinnor

Antalet chefer i Malmö stad ökade med 25 personer 2014 jämfört med 2013. Av Malmö stads 1 105 chefer är 70 % kvinnor.

Läs mer
Det ska inte finnas osakliga löneskillnader

Under 2014 ökade kvinnors medellön med 2,43 % (628 kronor) till 26 520 kronor och mäns medellön med 1,49 % (405 kronor) till 27 637 kronor.

Läs mer