Naturtillgångar brukas hållbart

Hyllierankan-Tomaz-Lundstedt-TL-5923_2000

Malmös naturresurser i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Malmö ska växa resurssnålt

Det pågående förtätningsarbetet på de gamla industriområdena i Kirseberg, Nyhamnen och Norra Sorgenfri innebär en stor markbesparing när det gäller exploatering inom kommunen. Det stora antalet anmälningar om efterbehandling av mark är ett resultat av den förtätning som pågår i Malmö. I samband med exploateringar görs saneringar av förorenad mark och marken kan därigenom användas för ny bebyggelse. Trots låg tillgång till grön mark i Malmö skyddas fortfarande inte parker och grönområden från exploatering.

För att värna de gröna miljöerna när staden förtätas behövs en strategi för hur arbetet med att skydda parker och grönområden ska ske. Kommunen måste också arbeta för ett samutnyttjande av Malmös förskole- och skolgårdar, så att de kan användas även på kvällar och helger av malmöborna. En strategi måste tas fram för hur det nödvändiga arbetet, för att realisera ett samutnyttjande, rent praktiskt ska gå till inom den kommunala organisationen.

Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

Malmös åkerareal fortsätter minska, mycket till följd av gamla planbeslut som tagits innan kommunens intentioner förändrades till att förtäta staden istället för att expandera på jordbruksmark. Näringsämnesutsläppen via vattendragen i Malmö har minskat under de senaste två åren. Detta beror dock till stor del på att vattenvolymerna i vattendragen har varit mindre än normalt dessa år. Endast 7 % av den totala åkerarealen inom kommunen är ekologiskt odlad eller i absoluta tal 350 ha.

En strategi för hur Malmös landsbygd ska användas, utvecklas och skyddas måste utarbetas i samarbete med landsbygdens aktörer. Sambandet mellan stad och land behöver stärkas så att den stadsnära landsbygden kan vara både en produktionsresurs och en del av det rekreativa Malmö. Ekologisk odling måste prioriteras på den kommunala marken och både arrendetiderna och förutsättningarna för arrendatorerna under omställningsperioden behöver ses över.

Vattentillgångarna ska skyddas

Kommunens kustvatten och vattendrag uppnår varken god ekologisk eller kemisk status enligt EUs ramdirektiv för vatten. Grundvattnet i kommunens jordbrukslandskap kan, efter vissa behandlingsinsatser, användas som dricksvatten medan det i Malmös centrala delar ofta är förorenat på grund av tidigare industriell verksamhet. Utförseln av näringsämnen till Öresund från reningsverken har minskat sedan 1990-talet medan utförseln via vattendragen varierar kraftigt med vattenflödena och årsnederbörden.

Det pågående arbetet med Plan för Malmös vatten måste prioriteras inom kommunen så att gemensamma strategier för Malmös vattenförekomster kan tas fram. Inom kommunen pågår även arbete med en vatten- och avloppsutbyggnadsplan som ska vara en grund för anslutningar till det kommunala avloppsnätet, vilket kommer att innebära minskad fosfor- och kvävebelastning på vattendrag och kustvatten. Arbete med att minska bräddningar av orenat avloppsvatten till kanalen pågår också, vilket är av yttersta vikt för att skydda recipienten vid extrema skyfall. En revidering av den befintliga dagvattenstrategin behöver också ske för att följa kraven i ramdirektivet för vatten samt för att ytterligare främja ekologisk dagvattenhantering. Vattendirektivet kräver även att vattenfrågorna löpande bevakas i all detaljplans- och bygglovshantering.

Malmönaturen ska värnas

Arealen skyddad natur ökar i Malmö och numera finn det tre naturreservat inom kommunen, Bunkeflo strandängar, Limhamns kalkbrott och Tygelsjö strandängar. Totalt sett utgör dock den skyddade arealen endast 4,5 procent av kommunens totala land- och vattenareal. Kunskapen om och arbetet med hotade och sällsynta arter är för vissa arter omfattande medan det för andra är obefintligt. Sveriges nästa största population av den akut hotade grönfläckiga paddan finns i Norra hamnen i Malmö och trots ett stort exploateringsintresse har berörda aktörer kommit överens om att skydda populationen och vidta åtgärder för att vidmakthålla dess status. Många aktiviteter sker i Malmö som syftar till att öka malmöbornas engagemang och kunskap om naturen såsom Naturbåten, Havets dag, Ut i Malmö och Skogens dagar.

En genomförandestrategi för arbete med natur och biodiversitet behövs inom Malmö stad. Dessutom behöver den ekologiska kompetensen stärkas inom den kommunala organisationen. Ytterligare värdefulla områden inom kommunen skulle behöva någon typ av skydd. Arbetet med hotade och sällsynta arter skulle behöva utökas avsevärt för att säkerställa att många fler av dessa arters livsutrymme tillgodoses. Kommunikation kring natur och ekosystemtjänster behöver stärkas både internt och med malmöborna. Att tillgängliggöra naturen i östra Malmö eller att öppna upp kalkbrottet för allmänheten är exempel på ytterligare initiativ för att öka malmöbornas engagemang och kunskap om naturen.

 

Delmål

  • Malmö ska växa resurssnålt

  • Jordbruket i Malmö ska vara hållbart

  • Vattentillgångar ska skyddas

  • Malmönaturen ska skyddas