I Malmö är det lätt att göra rätt

Malmö-turism136_2000

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl Malmöbor som näringsliv och Malmö stads organisation.

Hållbar upphandling

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar stadigt inom Malmö stad och uppgick år 2013 till 41 procent. De kommunala miljöbilarna ökar också och andelen låg på 86 procent under år 2013 vilket är den högsta noteringen hittills. Kommunens offentliga inköp uppgår till cirka 4 miljarder per år och Malmö stad kan därigenom som en betydande aktör på upphandlingsområdet hjälpa till att driva frågorna i en alltmer hållbar riktning.

En strategi för hållbar upphandling måste tas fram inom Malmö stad. Strukturen inom den kommunala organisationen behöver även utvecklas för att säkerställa att resurser finns för att genomföra hållbara upphandlingar, exempelvis måste spetskompetens inom organisationen vara tillgänglig för de som arbetar med upphandling. Kompetenshöjande insatser behövs också för både upphandlare och inköpare som då genom ökad kompetens och handlingskraft ska kunna bidra till hållbar upphandling i större utsträckning.

Användningen av farliga ämnen ska minska

Den totala mängden insamlat farligt avfall ökade under år 2013 och det är ytterst viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Halterna av de farliga ämnen som mäts i avloppsslammet visar på sjunkande eller oförändrade värden. Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne har under de senaste fem åren legat på en relativt låg nivå med kring 40 stycken per år. Det ständiga införandet av nya kemikalier i samhället gör dock att kunskapen om vilken effekt de kan ha på omgivningen är otillräcklig. Indikationer finns dock på att många av dem är skadliga redan i mycket små doser.

Både en kemikaliestrategi och en kemikalieplan måste arbetas fram för att minska malmöbornas exponering för farliga ämnen. Ökad samordning inom den kommunala organisationen krävs också för att driva arbetet och uppnå bästa resultat. Vid ny- och ombyggnation inom Malmö stad behöver löpande krav ställas på giftfria byggvaror, exempelvis motsvarande BASTA-kraven. Miljöbyggprogram Syd måste dessutom kompletteras med en ny del om giftfritt byggande.

Avfallet ska återvinnas

Mängden restavfall per invånare har i Malmö minskat med nästan 40 kg sedan år 2007 och uppgick till knappt 235 kg år 2013. Den totala mängden insamlat restavfall har dock ökat sedan år 2000 och ligger på drygt 73 000 ton. Insamlingen av förpackningar ökar generellt sett. Tidningsinsamlingen minskar däremot vilket den gjort ända sedan år 2006. Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2013 och uppgick till drygt 23 procent av den totala mängden matavfall.

Det påbörjade arbetet med Avfallsplan 2016-2020 är viktigt att driva vidare så förutsättningarna för en mer hållbar avfallshantering kan utvecklas inom kommunen med exempelvis enkla insamlingssystem där de utsorterade materialen kan återanvändas. Arbetet med att minska uppkomsten av avfall måste också prioriteras ytterligare både inom den kommunala organisationen och i Malmö som helhet. Produkter såsom kläder och elektronik slängs efter allt kortare användning vilket leder till ökande avfallsmängder. Styrmedel och nya affärsmodeller behövs så att produkternas tid i konsumtionsledet kan öka genom exempelvis funktionsansvar, förbättrad kvalitet och ökad möjlighet att reparera och återanvända produkter. Ökad återanvändning av insamlat material och att det behandlas som en resurs istället för ett avfall, såsom till exempel textilinsamling, innebär en stor potential för nya affärsmöjligheter, effektivare resursanvändning och jobbskapande.

Malmö som kunskaps- och innovationsstad

2014 markerar slutåret för dekaden för lärande för hållbar utveckling, men också startpunkten för en ny fas. Därför har Swedesd vid Uppsala universitet utvärderat Malmös arbete inom området, vilket ligger till grund för planeringen inför kommande år. Samarbetet mellan kommun och relevant forskning är prioriterat. Några exempel är ISU, institutet för hållbar stadsutveckling, som drivs av Malmö stad tillsammans med Malmö högskola, samarbete med SLU Alnarp kring utomhuspedagogik och att Malmö förbereder en ansökan om att bli forsningskommun inom miljö och samhällsplanering. Malmö och Köpenhamn fortsätter sitt samarbete inom lärande för hållbar utveckling. Innovation är ett annat nyckelord – en InnoCarnival för barn och unga och Innovationsplattform Malmö Sydost med utveckling av miljonprogrammet är några aktiviteter från 2014.

De kommunala partnerskapen med städer i Namibia, Sydafrika och Kina som handlar om erfarenhetsutbyte, men också om näringslivsutveckling där det är möjligt, är framöver fortsatt viktiga. Ett exempel är Malmös samarbete med Hongkong kring hållbar stadsutveckling och med Köpenhamn om grön ekonomi. Särskilt fokus är på barn och unga som medskapare av en hållbar utveckling i satsningar som Klimatambassadörer och Urban X, om ungas inflytande i stadens planering.

Hållbar konsumtion och livsstil

Antalet miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö har ökat kontinuerligt alltsedan 1990-talet och andelen förskolor och skolor med Grön Flagg har också ökat sedan år 2011. Endast mindre förändringar sker dock avseende körsträcka och bilinnehav i Malmö. Långsamt förändras malmöbornas resvanor och generellt sett ökar resor med cykel och kollektivtrafik.

Genom en mer hållbar upphandling kan Malmö stad vara ett föredöme. Kommunen måste aktivt stödja aktiviteter som skapar förutsättningar för hållbar konsumtion både när det gäller varor och tjänster. För att större beteendeförändringar ska kunna ske måste fler aktörer engagera sig och tillsammans utveckla forum, för byten, utlåning och återanvändning, som blir lätta att använda för malmöborna. Genom att stötta nya affärsmodeller med fokus på tjänster istället för varor ökar också möjligheten för en mer hållbar konsumtion. De miljövänliga transportmedlen måste bli mer lättillgängliga och attraktiva i staden genom till exempel ökad kapacitet i kollektivtrafiken och ytterligare kvalitetshöjande insatser för gående och cyklister.

 

Delmål

  • Hållbar upphandling

  • Användningen av farliga ämnen ska minska

  • Avfallet ska återvinnas

  • Malmö - en kunskaps- och innovationsstad

  • Hållbar konsumtion och livsstil