Miljödirektören har ordet

När jag tillträdde som miljödirektör i somras fick jag börja med att, å Malmö stads vägnar, ta emot utmärkelsen Sveriges miljöbästa kommun, något som verkligen blev en positiv skjuts in i jobbet. Malmö har under flera år bedrivit ett väldigt bra miljöarbete och det är viktigt att vi i hela Malmö stad värnar om de resultat vi uppnått så att vi kan fortsätta att vara en av Sveriges miljöbästa kommuner. Arbetet med att testa nya modeller för miljöåtgärder är viktigt och Malmö måste fortsätta att vara en ”testbed” för att vi ska kunna utveckla våra spjutspetsprojekt till standardlösningar inom hållbarhetsområdet.

De senaste åren har vi fått flera kraftfulla påminnelser om de förändringar som sker i vårt klimat i form av häftiga regn och översvämningar. Vi måste fortsätta att arbeta intensivt för att mildra effekterna av klimatförändringarna – ett arbete som behöver göras både inom Malmö stad och tillsammans med andra aktörer. Till exempel arbetar vi med VA Syd för att ta fram strategier för att kunna stå starka vid förändringar i klimatet. Energieffektivisering kvarstår som den enskilt viktigaste åtgärden för att minska utsläppen.

När vi blir fler Malmöbor är det ännu viktigare att staden utvecklar en bra infrastruktur för cykel- gång- och kollektivtrafik. Malmöexpressen är en bra satsning för att effektivisera kollektivtrafiken med ökad kapacitet och effektivare transporter. För att få ner andelen fossilbränsledrivna fordon i staden måste vi också göra det enklare att kunna ladda elbilar och tanka biogas. Vi inom Malmö stad försöker leva som vi lär genom att främst köpa in el och gasbilar till kommunens egen fordonsflotta. Ett litet, men viktigt bidrag till att uppnå miljömålen.

Det är glädjande att se att vi idag har tre naturreservat i Malmö, men eftersom alla tre ligger inom samma geografiska område, är det fortfarande alltför många Malmöbor som har lång väg till naturen. Den nya parken Lindängelund i sydöstra Malmö är därför ett positivt och viktigt bidrag. Med både odling och naturlika områden bidrar den till grönska och rekreation i denna del av staden. Vi måste också vara varsamma med de befintliga grönområden och idrottsplatser vi har. I takt med att vi blir fler Malmöbor som ska kunna må bra och njuta av staden, behöver vi använda alla rekreationsområden vi har för att uppfylla behovet. Om vi bebygger våra parker och idrottsplatser kommer vi inte att kunna återskapa dem senare.

Västra Hamnen är ett mönsterområde för hållbar stadsutveckling som fortfarande väcker stort intresse nationellt och internationellt. Det var en jättesatsning från hela staden som gjorde att Bo01 blev till. Malmö kan skapa fler, nya områden som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt samfungerande. Jag tror att exempelvis Sege Park och Nyhamnen kan utvecklas till sådana områden om vi i Malmö stad arbetar för det tillsammans.

Kerstin Åkerwall
miljödirektör, Malmö stad