Miljöredovisning 2014

Malmöexpressen, Foto Tomaz Lundstedt

Varje år sammanställs hur arbetat går med att uppnå Malmös miljömål i den årliga miljöredovisningen. Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad den 17 december 2009. Miljöläget i Malmö följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

100%
Malmö ska försörjas till 100% av förnybar energi

Läs mer
Kerstin Åkerwall
Miljödirektör

Kerstin Åkerwall

Kerstin berättar om det långsiktiga och framgångsrika miljöarbete som Malmö stad bedrivit under många år. Men också om de utmaningar vi står inför. De senaste åren har vi fått flera kraftfulla påminnelser om de förändringar som sker i vårt klimat i form av häftiga regn och översvämningar.

Naturtillgångar brukas hållbart

Malmös naturresurser i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år 2020 skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Läs mer
I Malmö är det lätt att göra rätt

År 2020 präglas resursanvändningen av hållbarhet och långsiktighet. Det är enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl Malmöbor som näringsliv och Malmö stads organisation.

Läs mer
Miljöbarometern
Se statistik löpande

Miljöbarometern

Miljömålen i Malmö följs upp löpande på Malmös Miljöbarometer, här får du tillgång till statistik och fakta om Malmös miljöarbete.
Besök Miljöbarometern