Plan och stadsmiljö

Teknisk nämnd

Nämndens nettokostnad, exklusive exploaterings- och realisationsvinster, uppgick till 732 Mkr vilket är en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Ökningen förklaras framförallt av ökade kapitalkostnader samt kostnader för anläggnings- och reparationsentreprenader.

Försäljning av exploateringsmark uppgår till 423 Mkr, vilket är 123 Mkr högre än budget.  Av dessa har försäljningsintäkter på 269 Mkr resultatförts; köpeskillingar på 362 Mkr minskat med gatukostnadsersättningar på 93 Mkr. Avvikelsen mot budget förklaras av flera större försäljningar såsom Tyfonen, Dragörkajen och IKEA i Vintrie park.

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 780 Mkr vilket är 506 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i tiden i bland annat projekten Posthusplatsen, Spillepengen, Elinelundsgård, Nobelvägen, Nobeltorget, ridanläggningar samt allmän platsmark för Malmö Live och Dragörkajen.

Några av de projekt som färdigställts under året är Malmöexpressen, Triangelplatsen, Masttorget i Västra hamnen, temalekplatser Teater och Fiskelekplats, fem utegym samt Millenieskogen. Ambitionshöjning på cykelsatsningarna har fortsatt utifrån cykelprogrammet, framförallt handlar det om utbyggnad av nya cykelbanor och åtgärder för att stärka Malmös profil som cykelstad.

Byggnationen av bostäder och kontor har tagit fart under 2014. Byggnation av 1 450 bostäder har påbörjats, varav 50 % på mark som kommunen tillhandahållit. Av byggstarter på kommunal mark utgör mer än hälften hyresrätter. Inom Hyllieprojektet har åtta markavtal för bostäder tecknats omfattande ca 620 lägenheter varav byggnationen av 320 hyreslägenheter har startat under året.

I Vintrie Park har IKEA påbörjat byggnationen av sin globala mötesplats. Utvecklingen av Nyhamnen har inletts med framtagande av fördjupad översiktsplan.

Under året har ännu ett samverkansavtal med MKB Fastighets AB slutits vilket innebär att ytterligare 100 övergångslägenheter ska förvaltas av lägenhetsenheten inom fastighetskontoret. Målgruppen är barnfamiljer som idag bor i dyra och otillfredsställande alternativ.

Under skyfallet i slutet av augusti uppstod stora skador på gatubelysningsanläggningar, vid Citytunnelns norra nedfart och på olika pumpanläggningar. Vid vissa av stadens broar blev mycket vatten stående vilket föranledde underminering av körbanor samt slänter som rasade. En hel del återställnings – och reparationsarbete samt renhållningsarbete har utförts.

Det har genomförts många arrangemang under året bland annat Toughest, Barnens trädgård, Malmö Sailweek och Malmöfestivalen som firade 30-års jubileum.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens nettokostnad uppgick till 86 Mkr under 2014 vilket är en minskning med 3,6 % jämfört med föregående år. De lägre nettokostnaderna förklaras framförallt av ökade intäkter inom BoPlats Syd.

Under året har det varit fortsatt fokus på att skapa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad. I utbyggnadsområdena Västra hamnen och Hyllie har det varit fortsatt stor aktivitet Omfattande utredningsinsatser har gjorts för bl.a. SUS sjukhusområde och Stadionområdet.

Nämnden har under året antagit detaljplaner som möjliggör byggandet av ca 1 700 bostäder,

1 360 förskoleplatser samt 950 grundskoleplatser.

Översiktsplanen för Malmö antogs i kommunfullmäktige i maj månad. Implementeringen av översiktsplanen påbörjades under året med två nya fördjupade översiktsplaner, Kirseberg och Nyhamnen. En annan viktig del av implementeringen är Arkitekturstaden Malmö där visionerna för hur staden ska bevaras, utvecklas och förnyas formuleras.

Under året har Boplats Syd fortsatt att växa geografiskt och flera nya fastighetsägare har anslutit sig. Det har förmedlats fler bostäder än något tidigare år, åt fler än 40 fastighetsägare i 12 kommuner.

Servicenämnd

Nämndens nettokostnad under 2014 uppgick till 30 Mkr vilket är 18 Mkr högre än under föregående år. Differensen beror framförallt på förändring av resultatkrav mellan åren.

Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 1 333 Mkr vilket är 1 048 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på att ett antal projekt gällande skolor och förskolor har förskjutits framåt i tiden bland annat till följd av beslutsgången hos beställande nämnder, olika myndighetskrav som påverkar processen, föroreningar i mark samt krav på bullernivå. Av den totala volymen avser 199 Mkr förskolor, 258 Mkr skolbyggnader, 198 Mkr fritidsanläggningar samt 405 Mkr Malmö Live med tillhörande parkeringsanläggning. Under 2014 har ett flertal projekt färdigställt gällande förskolor och skolor. Projektet gällande nyckelfärdigt vindkraftverk har färdigställts under året.

Under 2014 har förvaltningen tillfört ca 900 förskoleplatser i Malmö, vilket är lägre än planerat. Det lägre utfallet beror framförallt på överklaganden och föroreningar i mark.

Skyfallet i slutet av augusti drabbade servicenämndens verksamheter hårt. 165 fastigheter identifierades som skadade och värst drabbat blev Heleneholmsområdet där bland annat specialtransporter för färdtjänst har sin verksamhet.

De verksamheter inom serviceförvaltningen som finansierats genom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet har fr.o.m. 1 maj överflyttats från servicenämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Undantag är verksamheterna Återbyggdepå, Malvin, Grönyteskötsel, Tjänstecyklar samt I Malmö möts vi. Dessa verksamheter benämns Merservice.

Två nya verksamheter har tillkommit inom nämnden under året. Under våren startade driftentreprenaden Byte och reparation av allmänbelysning i Malmö gentemot gatukontoret. Fr.o.m. februari övergick Räddningstjänsten Syds enhet för färdtjänst med specialtransporter till kommuntjänster.

Miljönämnd

Nämndens nettokostnad för 2014 uppgick till 60 Mkr, vilket var en minskning med 10 % eller 6,4 Mkr jämfört med 2013. Detta beror främst på att nämnden fick ett engångsbelopp på 3 Mkr till en vätgassatsning under 2013 samt att 2013 var sista året för ett matprojekt som uppgick till 3 Mkr.

Under 2014 drevs ett flertal projekt, nätverk och aktiviteter. Exempel är den särskilda satsningen på lärande för hållbar utveckling och det ömsesidiga lärandet med städer i Kina och Namibia, samt arbetet med att fördjupa kunskaperna om ekosystemtjänster. Vad gäller konsumtions- och livsstilsfrågor har nämnden bland annat drivit ett arbete kring Fairtrade, stadsodling, implementering av Malmö stads matpolicy och hållbara event.

Under 2014 avslutades det femåriga investeringsprogrammet Rosengård i förvandling. Projektet har varit en katalysator för fortsatt fysisk utveckling i stadsdelen, t ex MKB:s planer för tornet på Törnrosen, det så kallade Culture Casbah.

Nämndens arbete med förebyggande och riktad bostadstillsyn i Lindängen har bland annat medfört att fastighetsägarna startat egna inventeringar av inomhusmiljö. Under året konstaterades läckage från bilskrotar i Fosie, och ett samarbete med berörda förvaltningar har inletts då fastigheten där bilskrotarna finns ägs av Malmö stad. Avgörande beslut om bärgning av den sjunkna båten vid Öresundsbron togs under 2014 och denna båt är nu omhändertagen.

Arbetet med att bedriva en effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig livsmedelskontroll pågår kontinuerligt. Totalt har 2 773 planerade kontroller genomförts under året.