Kultur och fritid

Kulturnämnd

Kulturnämndens nettokostnad för 2014 uppgick till 361 Mkr, vilket var en ökning med 3,5 % eller 12 Mkr jämfört med 2013. De främsta orsakerna till den ökade nettokostnadsutvecklingen var bland annat flytten av Stadsarkivet från Västra Hamnen till de nya lokalerna på Bergsgatan samt ökade kapitalkostnader på det nya Stadsarkivet.

Under året firades 100-årsjubileet av Baltiska utställningen som hölls i Malmö 1914. Malmös kulturinstitutioner och andra aktörer arrangerade en mängd olika utställningar, föredrag och andra evenemang på temat. Malmö stad var även värd för Nordisk Forum Malmö 2014 – New action on Women´s rights, ett möte om jämställdhet och kvinnors rättigheter med syfte att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik.

Under sommaren började flytten av Stadsarkivet till de nya lokalerna på Bergsgatan. I nära samarbete med Malmö Stadsbibliotek har det upprättats en ny biblioteksfunktion på det nya Stadsarkivet. Science Center Malmö invigdes även på Malmö Museer, i syfte att skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik.

I Malmö idag finns inte de ekonomiska förutsättningarna för alla att betala för kultur och därför har kulturskolan utrett avgiftsfrågan för att hitta en nivå som inte utesluter några grupper. Under 2014 tog kulturnämnden beslut om en sänkning av avgifterna till kulturskolan.

Kulturnämnden har de senaste åren prioriterat insatser och verksamheter som underlättar för allt fler att besöka kulturinstitutioner och ta del av olika kulturverksamheter t.ex. ökade öppettider på Stadsbiblioteket, Malmö Museer och Malmö Konstmuseum samt fri entré för unga upp till 20 år på museerna. Nya arbetsmetoder har också utvecklats för att nå olika åldersgrupper och andra publikgrupper än de som traditionellt tar del av kulturutbudet. Under 2014 ökade antalet besök på Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall. Antalet besök minskade dock på Malmö Museer, vilket främst beror på att Museet har varit stängt under 2014 för ombyggnad av det nya Akvariet och en mer tillgänglig entré.

Antalet besök per kulturinstitution

 20142013Förändring
Malmö Stadsbibliotek922 094932 338-10 244
Malmö Museer264 940295 503-30 563
Malmö Konstmuseum167 973141 72226 251
Malmö Konsthall187 882130 58157 301

Fritidsnämnd

Nämndens nettokostnad för 2014 uppgick till 367 Mkr vilket var en ökning med 2 % eller 6 Mkr jämfört med 2013. Orsakerna till nettokostnadsökningen var främst ökade hyreskostnader (bland annat för isträningshallen vid Malmö Arena) och lönekostnader (inklusive ca 3,6 nya årsarbetare). Bidragskostnaderna var också 3 % högre jämfört med föregående år, vilket främst beror på utökat stöd till ridverksamheten. Dessutom uppstod en engångskostnad om 3 Mkr i form av nedskrivning av anläggningstillgångarna vid Föreningarnas Hus.

Under 2014 fortsatte nämnden sin satsning på Spontan i stan som innebär att flickor och pojkar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria och utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Aktiviteterna bedrivs i nämndens anläggningar, men det är föreningar som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller bidrag för sin ledarinsats.

Nämnden har arbetat vidare med sin satsning att skapa bättre förutsättningar för ridföreningarna i Malmö. Nybyggnation av ridanläggningar till föreningarna Klagshamns Ryttarförening och Malmö Civila Ryttarförening beräknas påbörjas under 2015.

Antalet registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick till 562 stycken i slutet av 2014, vilket är en ökning med 17 föreningar jämfört föregående årsskifte. Antalet föreningsanslutna medlemmar har minskat med 2 % 2014 jämfört med 2013.

Kultur och fritid i stadsområden

Den totala nettokostnaden för kultur- och fritidsverksamheten i stadsområdena var under året 131 Mkr, vilket var 8,8 Mkr eller 7 % mer än motsvarande kostnad i stadsdelar och stadsområden 2013.

Verksamheten består av bl.a. stadsområdesbibliotek, fritidsgårdar, aktivitetshus och andra mötesplatser för ungdomar och förebyggande arbete. Nedanstående tabell visar omfattningen på verksamheten på fritidsgårdarna.

Fritidsgårdar 
Antal25
Öppethållandedagar för allmänheten5 588
Antal besök (tusental)309
Antal besök per öppethållandedag55

I fyra de 25 fritidsgårdarna som drivs av kommunen finns föreningsverksamhet. Besöken fördelade sig på 42 % flickor och 58 % pojkar.

De tio stadsområdesbiblioteken hade totalt 1,1 miljoner besök under året och totalt 550 000 utlåningar. Någon heltäckande könsuppdelad statistik finns inte, men en analys av utlåning av litteratur för unga visade att 83 % lånades ut till flickor.