Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens verksamhet präglades under våren av organisationsförändringar, bland annat avseende Malmö stads sysselsättningsskapande åtgärder där ansvaret övergått till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Även organisationen inom kommunstyrelsens förvaltning har förändrats under året, bland annat till följd av organisationsförändringarna i staden under 2013 och 2014. Andra organisationsrelaterade förändringar som skett under året är koncernbildning av kommunens helägda bolag samt bildandet av nya Malmö Live, inklusive ombildning av Malmö Symfoniorkester, MSO. Syftet med koncernbildningen, i Malmö Stadshus AB, är att samla styrningen och effektivisera den ekonomiska hanteringen av de helägda bolagen. MSO ombildades till Malmö Live Konserthus AB och fick ny bolagsordning och nya ägardirektiv. Bolaget fick bredare inriktning än tidigare och ska erbjuda konserter, kulturarrangemang och fungera som mötesplats.

Arbetet har fortsatt med rekommendationerna från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och under året har kommunstyrelsen delat ut ett 30-tal utredningsuppdrag till olika nämnder. Arbetet för ett socialt hållbart Malmö har väckt stort intresse i omvärlden och har under året presenterats i såväl lokala och regionala som nationella och internationella sammanhang.

Besöksnäringen fortsatte att utvecklas under året och flera stora arrangemang genomfördes. Bland de evenemang som Malmö stad varit direkt inblandad i kan nämnas Nordiskt forum, Junior-VM i ishockey, InnoCarnival och Malmö Copenhagen Summit. Malmö tog hem prestigefulla idrottspriser och utsågs till Årets elitidrottskommun och Årets idrottsstad 2014.

Kommunstyrelsens förvaltning samordnar satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande inom ramen för storstadspaketet för Malmö och omkringliggande kommuner. Satsningarna ingår i regeringsinitiativet Sverigeförhandlingen som berör infrastrukturfrågor i storstadsregionerna. Initiativet handlar om att stat, kommuner och näringsliv ska samverka runt finansiering av höghastighetståg, stambana och storstadsutveckling med särskilt fokus på bostadsbyggande.

Nettokostnaderna för kommunstyrelsen ökade från 2013 till 2014 med 17,8% till 661 Mkr. Ökningen är framför allt hänförlig till att vissa riktade anslag inom kommunstyrelsen har ökat, anslag som i många fall fördelas för aktiviteter i andra verksamheter än kommunstyrelsens egen. Även omorganisationen i staden och kostnaderna för skyfallet i augusti påverkar nettokostnadsutvecklingen.