Integration och arbetsmarknad

Sysselsättning och arbetsmarknad

Antalet arbetslösa i Malmö har, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik, minskat med 2 % sedan december 2013. I åldersgruppen 16-64 år har antalet öppet arbetslösa[1] minskat medan antalet personer i program med aktivitetsstöd ökat. I december var antalet öppet arbetslösa i Malmö 11 870 varav 44 % kvinnor och 56 % män. Antalet personer i program med aktivitetstöd uppgick till 10 060.

I åldersgruppen 16-24 år var i december 3 672 ungdomar öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Av dessa var 1 415 öppet arbetslösa, varav 42 % kvinnor och 58 % män.

Lägg in hänvisning till första kapitlet om samhällsutvecklingen.

Malmö stads arbetsmarknadsinsatser förmedlas huvudsakligen genom JobbMalmö. Nedanstående statistik[2] har rapporteras från JobbMalmö.

Under 2014 deltog totalt 4 417 personer i stadens arbetsmarknadsinsatser, vilket är 944 färre inskrivna än föregående år. Av deltagarna var 46 % kvinnor och 54 % män. Att verksamheten haft färre inskrivna deltagare i år, förklaras bland annat av att målgruppen förändrats och nu har fokus på försörjningsstödstagare samt att möjligheten för självinskrivning för malmöbor äldre än 25 år togs bort under våren.

Av de 2 757 deltagare som avslutade insatser under 2014, 1 291 kvinnor och 1 466 män, gick 20 % till arbete, 11 % till studier och 34 % som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Andelen som gick till arbete har minskat med åtta procentenheter jämfört med 2013. En något högre andel män än kvinnor gick vidare till arbete, studier eller som arbetssökande.

Flyktingmottagande

Malmö stad ska erbjuda svenska för invandrare, sfi, samt samhällsorientering och information till nyanlända flyktingar för deras etablering i Malmö. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för etablering i arbetslivet.

Den ökning av antalet flyktingar som registrerades hos Invandrarservice 2013 har fortsatt 2014. Bland annat oroligheterna i Syrien har ökat flyktingströmmen till Sverige, men även andra konfliktområden lyfts fram i Migrationsverkets prognoser. Under 2014 togs 1 810 flyktingar emot i Malmö, varav 39 % kvinnor, jämfört med 1 375 under 2013. Den största flyktinggruppen 2014 var statslösa palestinier, därefter syrier och afghaner.

En av de största utmaningarna inom flyktingmottagandet har varit boende för nyanlända flyktingar. Bostadsbrist är ett stort hinder för etablering och många flyktingar är hemlösa. Den ökade inflyttningen av nyanlända flyktingar till Malmö har också inneburit ökade väntetider för att komma igång med en första etableringsplan och svenskundervisning.

Under 2014 sökte 1 567 ensamkommande barn asyl i Malmö, varav 1 406 pojkar och 161 flickor, vilket är en ökning i förhållande till föregående år. Samtidigt förändrades lagstiftningen så att Migrationsverket från 1 januari 2014 har utökade möjligheter att anvisa barn till kommuner oavsett om överenskommelse finns om mottagande samt att anvisa barn utöver befintlig överenskommelse. Lagändringen har inneburit att alla barn som söker asyl får en kommunanvisning och endast stannar på transitboende under 3-4 dagar. Anvisning kan ske såväl till Malmö stad som till andra kommuner.

Under året har Malmö stad tecknat en ny överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Överenskommelsen innebär att kommunen får en fast ersättning per barn med PUT om 1 900 kr/dygn, vilket förväntas generera ett visst överskott i verksamheten som kan användas för att täcka kostnader för myndighetutövning riktad mot ensamkommande flyktingbarn.

Vuxenutbildning

Efterfrågan på svenska för invandrare, sfi, har under året varit mycket hög. För att kunna möta efterfrågan undersöks kontinuerligt möjligheten att öka kapaciteten hos olika anordnare.

Av de 5 394 studerande som under året avslutat en sfi kurs, har 2 822 erhållit betyg, vilket motsvarar 52 %. 58 % av kvinnorna och 46 % av männen erhöll betyg.

[1] Öppet arbetslös: arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

[2] Siffrorna hämtas från verksamhetens IT-system, där bl.a. inskrivningar och avslut registreras. Orsaker till avslut registreras när deltagaren lämnar JobbMalmö.