Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron 2014 motsvarade 6,12 %, vilket var en ökning motsvarande 0,45 procentenheter i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor var 6,73 % och för män 4,06 %. Vid jämförelse under den senaste tioårsperioden framgår att sjukfrånvaron har ökat sedan 2012 men den är inte på samma höga nivå som för tio år sedan. De yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet för Malmö stad är barnskötare, undersköterskor, förskollärare, vårdbiträden och vårdare.

Det är viktigt att konstatera att en stor andel av Malmö stads medarbetare är friska. Under 2014 hade 34 % av medarbetarna ingen sjukfrånvaro. Fördelat på kvinnor och män var 31,3 % av kvinnorna och 42,7 % av männen friska hela året. De totala sjuklönekostnaderna under 2014 uppgick till 172,4 Mkr. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, motsvarade 147,5 Mkr, det vill säga 85,6 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Utvecklingen av sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda under perioden 2010–2014 framgår nedan:

Sjukfrånvaro i procent

 20142013201220112010
Sjukfrånvaro 6,125,675,184,594,47

Nedan syns en tabell över sjukfrånvaron enligt den lagstadgade sjukfrånvaroredovisningen, som är beräknad utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag. Den totala sjukfrånvaron ökade 2014 med 0,4 procentenheter i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvaro i procent

(förändring i procentenheter)
 20142013Förändring
Total sjukfrånvarotid i förhållande till
sammanlagd ordinarie arbetstid
6,205,800,40
-varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro40,3035,604,70
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor6,806,300,50
Sjukfrånvaro för män i förhållande till
sammanlagd ordinarie arbetstid för män
4,304,200,10
Sjukfrånvaro i åldersgruppen – 29 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid4,504,200,30
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid5,905,500,40
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år – i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid7,406,800,60