Kompetensförsörjning

collage-24

Bilder från Malmö stads Instagramkonto @jobba_i_malmostad

 

Under 2014 utannonserades 4 356 tjänster som resulterade i 129 228 ansökningar. Tillgången på sökande var god, även om enstaka yrkesgrupper var svårrekryterade, framför allt förskollärare. Insatser för att säkra den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen genomfördes framför allt inom verksamheterna förskola, skola samt vård och omsorg.

För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö stads verksamheter. Bland annat har Malmö stad som mål att andelen medarbetare med utländsk bakgrund[1] ska spegla befolkningssammansättningen. Andelen Malmöbor med utländsk bakgrund var 42,6 % 2014, vilket innebär en ökning med 0,6 procentenheter från föregående år. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgick till 31,9 %, vilket innebar en ökning med 1,3 procentenheter i förhållande till 2013. Andel utländsk bakgrund bland kvinnliga medarbetare var 32,2 % och bland manliga medarbetare 30,7 %.

Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga medarbetare känner motivation, engagemang och delaktighet. En viktig faktor för att uppnå ett välfungerande ledarskap är ledartätheten i organisationen. Under 2014 var den genomsnittliga ledartätheten 20,3 medarbetare per chef jämfört med 18,9 medarbetare per chef 2013. Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre än för män. Kvinnliga chefer hade i genomsnitt 21,7 medarbetare medan manliga chefer hade i genomsnitt 17,1 medarbetare. I Malmö stad fanns vid årsskiftet totalt 1 105 chefer med personal- och verksamhetsansvar, varav 70 % kvinnor och 30 % män.

Under den kommande tioårsperioden uppskattas cirka 4 000 tillsvidareanställda medarbetare att avgå med ålderspension (67 år). Det motsvarar 20,1 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Under 2014 avgick 439 medarbetare med ålderspension.

Fördjupad information om och uppföljning av Malmö stads personalpolitiska mål och övergripande personalområden finns i Personalredovisning 2014.

[1] Medarbetare med utländsk bakgrund avser medarbetare som antingen är födda i utlandet eller är födda i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet.