Medarbetarna

jobba_i_malmo_facebook

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Drygt 23 000 medarbetare inom cirka 400 olika yrken ger varje dag Malmöborna en god service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet.

En stor utmaning är att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att fortsätta leverera välfärdstjänster av bästa kvalitet. Utöver kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser arbetar Malmö stad därför aktivt med att skapa intresse för att arbeta i Malmö stad, bland annat genom att synliggöra medarbetare och verksamheter på olika sociala medier, samarbete med högskolor och universitet, deltagande på mässor, sommarpraktik för gymnasieelever samt ett nyetablerat program för studentmedarbetare.

Implementering av Plan för jämställd personalpolitik som antogs av kommunfullmäktige i december 2013 har inletts under året. Syftet med planen är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet. I planen finns uppsatta mål kring likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper samt osakliga skillnader i lön.

Malmö stads kommungemensamma medarbetarenkät genomfördes för fjärde gången sedan 2006 med en svarsfrekvens på 82 %. Syftet med enkäten är att få ett underlag för utveckling av verksamheterna, arbetsmiljön, medarbetar- och ledarskapet samt stärka Malmö stad som attraktiv arbetsgivare. Ett av de index som mäts i enkäten och som också möjliggör jämförelse på nationell nivå är Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta mäter organisationers förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Resultatet var 78, vilket låg på samma nivå som det genomsnittliga resultatet för Sveriges kommuner.