Kommunfullmäktiges uppdrag

I budgettexten för 2014 skrev kommunfullmäktige:

Kommunen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att verksamheterna styrs utifrån politiskt beslutade mål och visioner. Verksamhetens prioriteringar och inriktning uttrycks bland annat i Riktlinjer för det politiska samarbetet i Malmö under 2010-2014 och genom beslut i kommunfullmäktige, nämnder samt styrelser. Denna budgettext beskriver planer och prioriteringar för 2014. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedömas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet.

Stadskontoret har gjort en genomgång av texten för att strukturera uppföljningen. Vissa av de planer och prioriteringar som beskrivs har en direkt koppling till de mål som kommunfullmäktige beslutat i budgeten. De skrivningar som anknyter till fullmäktigemålen följs upp i den ordinarie måluppföljningen. Övriga uppdrag som delades ut i budgettexten följs upp i särskild bilaga till denna årsredovisning, där nämnderna redogör för sitt arbete.