Mål för verksamheten

I budgeten för 2014 beslutade kommunfullmäktige om ett antal mål för verksamheten samt indikatorer genom vilka måluppfyllelse ska mätas.

Nedanstående tabell utgör en översikt över uppmätta indikatorer med pilar som signalerar graden av måluppfyllelse. Grön pil signalerar att indikatorn förbättrats, gul pil att den är oförändrad och röd pil att den försämrats. Tom vit ruta indikerar att bedömning av måluppfyllelse ej kunnat göras till följd av att exempelvis mätning ej kunnat göras eller att mätmetoden förändrats sedan föregående mätning.