Utveckling i de större företagen

Koncernen MKB Fastighets AB

MKB är Malmös största bostadsbolag med totalt 23 082 hyreslägenheter och en marknadsandel om c:a 33% av hyresmarknaden. Detta innebär att bolaget är Malmös största hyresvärd. MKB är till för Malmö och malmöborna. MKB ska tillhandahålla bra bostäder i hela staden, främja bostadsförsörjningen och arbeta innovativt med att stärka Malmös attraktionskraft och bidra till en stad för alla

MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i koncernen. Förutom MKB omfattade koncernen även dotterbolaget MKB Net AB, som bedriver verksamheter knutna till koncernens bredbandsnät.

Efterfrågan på hyresbostäder var fortsatt mycket stark under året. Så gott som alla delmarknader kännetecknades av stor efterfrågan. Vid årsskiftet var 130 lägenheter (138) outhyrda, vilket motsvarar 0,6 procent (0,6) av beståndet. Vakanserna reflekterar den ökade volymen av mer omfattande lägenhetsrenoveringar och moderniseringar. Merparten av de vakanta lägenheterna var kontrakterade för senare inflyttning. Omsättningen på lägenheter var oförändrad och uppgick till 12,6 procent (12,6). Efterfrågan på nyproducerade lägenheter är inte riktigt lika stark, eftersom hyran i många fall upplevs som hög. Vakanserna i nyproduktionen är något högre än i befintligt bestånd, även omsättningen är högre under de första åren.

Totalt färdigställdes 385 lägenheter (28) och vid årsskiftet pågick produktion av ytterligare 787 lägenheter (644). Stora insatser gjordes för att bygga upp en betydande och mångsidig projektportfölj. Enligt MKB:s bolagsstyrningsrapport framgår att bolaget under 2015 kommer att färdigställa cirka 200 bostäder och från och med 2016 bedöms nivån på 500 bostäder per år att kunna nås.

Resultatet efter finansnetto uppgick under året till 278 miljoner kronor (272). Den underliggande resultatförmågan utvecklades positivt: driftnettot före underhåll (det så kallade superdriftnettot) ökade med 19 miljoner kronor (30) till 1 030 miljoner (1 011). Förbättringen är hänförlig till ett något större bestånd och högre intäkter.

De totala driftskostnaderna ökade till 812 miljoner kronor (761), samtidigt som den genomsnittliga förvaltningsytan utökades med 4 016 kvadratmeter mellan åren.

Underhållskostnaderna uppgick till 367 miljoner kronor (365), vilket motsvarar 215 kronor per kvadratmeter (215). Underhållsvolymen, som de senaste åren legat uppemot 40-50 procent över snittet för kommunägda bostadsbolag, har sin grund i att en stor del av fastighetsbeståndet har nått en ålder där mer omfattande underhållsåtgärder behövs.

De totala investeringarna uppgick under året till 756 miljoner kronor (639). Av investeringarna avsåg 537 miljoner (375) nybyggnad inklusive mark och 207 miljoner (223) ombyggnad och förbättringar.

Marknadsvärdet på fastigheterna har av MKB beräknats till 24 150 miljoner kronor (21 593) per den 1 januari 2015. Värderingen följer Svenskt Fastighetsindex (SFI) riktlinjer. Den är gjord med hjälp av en avkastningsbaserad metod, där framtida driftnetton, större underhållsbehov och restvärdet vid kalkylperiodens slut bedöms för varje enskild fastighet.

Sydskånska avfallsaktiebolag, SYSAV

Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. I koncernen ingår även sex intressebolag.

Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne.

Moderbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från de 14 ägar-kommunerna.

Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och områden utanför Sysav-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till anläggningar sköts av delägarkommunerna och entreprenörer.

Dotterbolaget Sysav Utveckling AB finansierar och driver projekt som syftar till att öka återvinningen och minska deponeringen.

Den 1 oktober 2014 tillträdde Peter Engström som ny VD för Sysav då tidigare VD Håkan Rylander gick i pension efter 18 år på tjänsten.

Under 2014 tog koncernen totalt emot 1 081 300 ton avfall (984 300 ton). Endast 1,8 procent av avfallet behövde deponeras, 98,2 procent återvanns som material och energi.

Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Port AB (CMP AB) har det avtalsenliga uppdraget att driva och utveckla hamnverksamheten i både Malmö och Köpenhamn. Avtal härom gäller t.o.m. år 2035. CMP AB hyr Malmö stads hamnanläggningar och Udviklingsselskabet By & Havn I/S hamnanläggningar i Köpenhamn.

Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel av 27,5 %.

Rörelseresultatet för 2014 uppgick till 89,5 MSEK (86,7 MSEK år 2013) vilket innebär en rörelsemarginal på 11,7 procent (12,1 procent år 2013) och en resultatförbättring med 2,8 MSEK jämfört med föregående år. Exklusive valutakurseffekter som under året uppgick till 9,4 MSEK var rörelseresultatet 6,6 MSEK lägre än året innan. Huvuddelen av resultatskillnaden förklaras av att effekterna av omsättningsökningar och diverse effektiviseringar inte fullt upp nådde upp till ökningen av nyttjanderättsavgifter (mark och anläggningshyror). Nyttjanderättsavgifterna ökade med 23,3 MSEK jämfört med året innan. Ökningen av nyttjanderättsavgifterna berodde främst på de på de tre nya kryssningsterminaler som invigdes under året.

CMP står under de kommande åren inför utmaningar, men också möjligheter. Omfattande investeringar är gjorda i såväl Malmö som Köpenhamn, vilket innebär kraftig ökade möjligheter, men också kostnader i form av nyttjanderättsavgifter för investeringarna.

Det krävs en stor insats för att kunna utnyttja investeringarna under en lågkonjunktur.

Malmö Kommuns Parkering AB

Malmö Kommuns Parkerings AB erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar (P-hus) dels på öppen mark. Företaget sköter även, på uppdrag av gatukontoret, parkeringsövervakningen på Malmös gator och torg.

Under året togs investeringsbeslut avseende påbyggnad av P-huset Godsmagasinet samt byggnation av nytt P-hus i Hyllie. Dessa investeringar syftar till att hantera parkeringsbehovet i Malmö Live samt för nya bostäder i Hyllie.

Bolaget ser en stadigt ökande beläggningsgrad i sina nya anläggningar och beläggningsförbättringen har fortskridit i enlighet med de uppsatta målen.

Resultatmässigt var 2014 liksom 2013 ett utmanande år och årets resultat visar ett överskott om c:a 8,1 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. För 2015 budgeteras ett överskott om c:a 9 Mkr.

Malmö Stadsteater AB

Prioriteringen av barn- och ungdomsteatern fortsätter. Teatern har under de senaste åren drivit en pedagogisk verksamhet med olika teaterkurser som sålts till skolor som erhållit Skapande skola-medel för kulturella ändamål. Bolaget fick 2014 det första bidragstillskottet från Malmö kommun och Region Skåne för att starta Unga Teatern med inriktning mot barn och ungdomar, med teater- och pedagogisk verksamhet. Planeringen är att 2014 är det första året av tre i uppbyggnaden av Unga Teatern till den barn- och ungdomsverksamhet inom teaterkonsten som staden och regionen behöver.

Samarbetet med Stiftelsen Framtidsgenerationen fortsatte under året. Bolaget producerade föreställningen Vilja väl, som bygger på berättelser från ungdomar i Malmö. Arbetet startade 2013 med insamlande av berättelse och föreställningen skrevs och producerades under 2014 med premiär i oktober. Projektet innefattar även samarbete med Schaubühne i Berlin, utställningar, seriealbum m.m. Stiftelsen Framtidsgenerationen finansierar med hjälp av Postkodlotteriets Kulturstiftelse en stor del av projektet.

Biljettintäkter har motsvarat vad som budgeterats och publiktillströmningen har överträffat det förväntade. De uppsättningar som främst lockat publik är Cabaret, Amadeus och Ottar och kärleken. Bolagets erhållna ordinarie bidrag blev som beräknat.

Arbetet med att öka basfinansieringen från kommun, stat och region fortgår eftersom det är bolagets främsta finansieringskällor. Även möjligheten att öka egenintäkterna ses regelbundet över, t ex biljetternas prisstruktur.

Malmö Symfoniorkester AB

Malmö Symfoniorkester AB är en av Sveriges fyra stora symfoniorkestrar med nationellt uppdrag. Den huvudsakliga uppgiften är dock att möta den lokala och regionala konsertpubliken.

Stort fokus ligger på det nya konsert- och kongressanläggningen, Malmö Live. Projektet är resurskrävande och kräver stort engagemang från företagets sida. Verksamheten kommer under 2015 att flytta till det nya konserthuset.

Det ekonomiska resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 2014 var 217 tkr att jämföra med 2013 års resultat på -2,3 Mkr.

Från och med 1 januari 2015 heter bolaget Malmö Live Konserthus AB. VD Per-Ola Nilsson avgick 2014-12-31 och ny VD sedan 1 januari 2015 är Jesper Larsson. Bolaget har per den 1 januari tilldelats en ny styrelse.

Sydvatten AB

Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricks­vatten med hög och jämn kvalitet till dess ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön.

Bolaget äger och driver Bolmen­tunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvud­lednings­systemet för distribu­tion av dricksvatten.

Ägarkommunernas konsortialavtal som ingicks vid bildandet av Sydvatten AB 1966 har reviderats. Samtliga delägarkommuner har beslutat att biträda och underteckna bolagets nya konsortialavtal som trädde i kraft vid årsstämman 2014.

Samtliga delägarkommuner har beslutat om bildandet av ett gemensamt FOU-bolag med Sydvatten, NSVA och VA-SYD som jämbördiga delägare. Syftet är att koordinera och utveckla den forskning som idag sker hos var och en av de tre, och att bättre möta de förändringar som vattentjänstsektorn står inför. Från den 1 januari 2014 finns en gemensam verksamhet i bolaget med säte i Lund. Forskare och doktorander har kvar sina anställningar i respektive organisation.

En fem år lång, segsliten tvist om Bolmentunneln och grundvattenbortledning har avgjorts till Sydvattens fördel, I juli fastställde Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt den tidigare domen från Mark- och miljödomstolen. Den rättsliga processen med E.ON/Statkraft, som förs i Miljödomstolen gällande ersättning för kraftförluster i sjön Bolmen och Lagans vattensystem, har ännu inte nått något avgörande. En utredning gällande skadans omfattning har genomförts och inlämnats till domstolen.

Projekteringen för en ny råvattenledning mellan Äktaboden och Ringsjöholm pågår och upphandling partnering har genomförts. Projektet har en sammanlagd budget på 300 mnkr och entreprenaden kommer att pågå under tre år med start 2015.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten syd är ett kommunalförbund vari räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Verksamhetsområdet är att med förebyggande arbete förhindra och begränsa olyckor i samhället, samt att på ett effektivt sätt förbereda och genomföra räddningsinsatser.

Under 2014 har Räddningstjänsten Syd fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Uppföljningen av effektmålen pekar på bättre resultat inom olycksutvecklingen och enskildas förmåga att förebygga och agera vid bränder och olyckor.

Flera utvecklingsuppdrag har genomförts under året. ”System för utveckling av operativa ledare” och ”Arbete med barn & unga” har färdigställts. Inga större bränder eller olyckor som inneburit att Räddningstjänst syds förmåga inte räckt till har inträffat under året. Vad gäller bränder i bostäder kan en minskning noteras, samtidigt har bränder i, eller i anslutning till, skolor ökat något.

Regionalt har samarbetet fortsatt utvecklats. Gemensam ledningsstruktur och bemanning av vissa ledningsfunktioner har etablerats på räddningscentralen på Hyllie brandstation. Utredningar om inträde av kommunerna inom Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) har utretts under året. Inget beslut är dock fattat i frågan.

Arbetet med att skapa en jämställd och mångfaldig räddningstjänst har pågått under hela året. Inom ramen för Brandstation för alla har tre delprojekt avslutats. Rekrytering av nya brandmän skedde i slutet av året och i februari 2015 börjar 20 nya brandmän varav 10 kvinnor.

VA Syd

VA Syd är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Malmö, Lund, Burlöv och Eslöv. VA Syd har inte utvidgats med någon ytterligare medlemskommun under 2013. Dock har flera kommuner i regionen visat intresse av att gå med i förbundet.

Förutom VA-frågorna ansvarar förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.

Den 31 aug föll ett extremt regn över Malmö och delar av Burlöv, som enligt VA Syds regnmätare motsvarade ett s.k. 200-årsregn över så gott som hela området. VA Syd gick in i krisläge och arbetade intensivt under några dygn för att se till att VA-anläggningen fungerade som den skulle, med fokus på de stora pumpstationerna. Ett regn som detta överstiger det som ledningsnät och pumpar dimensionerats för, och följden blev omfattande mark- och källaröversvämningar. Hela VA-anläggningen utsattes för stora påfrestningar beroende på höga tryck och flöden, men också belastningen av den mängd grus, olja, fett etcetera som sköljdes ut av regnet. Hittills har ca 2 000 översvämningar rapporterats in till VA Syd, vilket är fler än vid något annat känt regntillfälle i Sverige. Ett betydande arbete vad gäller kundhantering, utredning och skadereglering återstår. Kostnadsbedömningen för skadorna landar på totalt 50 Mkr, varav drygt 48 Mkr belastar VA Malmö.

Diskussionerna om framtiden för Källby avloppsreningsverk fortsätter. Kontakter är etablerade med Lunds kommun för framtagande av beslutsunderlag. VA-Syd avser att under 2015 att lyfta frågan om byggandet av en drygt 6 km lång avloppstunnel mellan Turbinen och Sjölundaverket till kommunfullmäktige. Projektet, benämnt Tunnel 2000, är kostnadsberäknat till 1,1 Mdr.