Koncernbildning

Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige i Malmö att bilda en bolagskoncern genom att överföra ägandet av stadens helägda aktiebolag till det likaledes helägda aktiebolaget Stadsberget nr 1 Malmö (namnändrat till Malmö Stadshus AB efter koncernbildningen). Koncernbildningen genomfördes per den 31 december. Genom koncernbildningen får Malmö stad såväl en aktiebolagsrättslig som skatterättslig koncern med ett direktägt moderbolag och sex stycken indirekt ägda dotterbolag. Kommunens bolagsstruktur blir på så sätt tydligare och det skapas möjligheter till en bättre och mer samlad hantering av bolagen och den kommunala ekonomiska förvaltningen. De sex helägda bolagen som ingår i koncernen är Malmö Stadsteater AB, Malmö SymfoniOrkester AB (under ombildande till Malmö Live Konserthus AB), Vagnparken i Skåne AB, Minc i Sverige AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag och MKB Fastighets AB.